Nature reserve

Åkersmyran

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Hit kan du åka på sommaren för att vandra och cykla eller på vintern för skoter- och skidåkning. Det är nära hit från både Borlänge och Djurås. I området finns kulturlämningar efter fäbodlivet och kolningstiden. Den drygt 100-åriga skogen hyser en stor rikedom av både lavar och svampar, fåglar och blommor.

Skog med variation ger stor artrikedom​

Denna lövblandade barrskog är mellan 100 och 150 år. Här finns mossiga och fuktiga partier med den lilla blomman knärot, men även torrare höjder med gamla spärrgreniga tallar och myrar. Intill Åkersmyra fäbod finns ett parti naturskog där de döda liggande träden är många och de gamla stående granarna är rika på hänglavar.

Det varierande skogslandskapet med rika strukturer ger förutsättningar för många olika arter att trivas, bland annat gammelskogsarter som tretåig hackspett, nötkråka, järpe, orre och tjäder. Nötkråkan syns på en av bilderna ovan.

Skogen är påverkad av gamla tiders brukande

Än idag finns rester kvar från den kolningsepok och fäbodkultur som tidigare rådde i området. Husgrundsrester och fäbodstigar finns att finna på flera platser. Skogen har sedan lång tid tillbaka utsatts för avverkningar av olika slag och omfattning, både timmeravverkningar, gallringar, kolvedshuggning, husbehovsvirke för fäbodar och skogsbete. Inom flera delar har skogen fått stå relativt orörd sedan kolnings- och fäbodepoken.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Contact

Email address

Jakob Wallin

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews