• Invigning av Hagsätraskogens naturreservat

    Nov 25

    Söndagen den 28 november klockan 11.00–14.00 invigs Hagsätraskogens naturreservat. Hagsätraskogen är 31 hektar stort och är stadens elfte naturreservat. Syftet med reservatsbildningen är att värna den biologiska mångfalden och att skydda skogen för rekreation och friluftsliv. Reservatet ansluter till Älvsjöskogens naturreservat och Rågsveds naturreservat. Här kan du uppleva gammal fin hällmarkstallskog på höjderna och i de lägre partierna ädellövskog och lövsumpskog. I Hag...

  • Film om reservaten

    Oct 25

    Vi har tagit fram en film om naturreservaten i Stockholms stad. Filmen presenterar stadens alla reservat och ger en glimt av vad du som besökare kan uppleva på plats. När Stockholm växer väntas fler vilja besöka reservaten och de blir då en allt större resurs för vårt välmående och som mötesplats. Stockholms stad satsar därför på utökad tillgänglighet och information, samt att utveckla områdenas rekreativa och ekologiska värden. Visionen är att reservaten ska bli än mer ti...