Nature reserve

Vegalla naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Vegalla är ett stort sammanhängande område med biologiskt värdefull barrskog där gran är vanligast. Skogen är gammal och har i stora delar varit orörd länge. Här finns därför gott om död ved och en rad hotade arter knutna till veden.

För mer information se Länsstyrelsens webbplats.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews