Nature reserve

Horsö-Värsnäs, Naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Detta reservat är ett tätortsnära friluftsområde med höga naturvärden. Horsö - Värsnäs består av ön Horsö i norr och halvön Värsnäs i söder. I reservatet ingår också vattenområdet runt öarna med dess holmar och vass.

Variationsrik miljö

Västra Horsö är idag ett öppet landskap med ekhagar och betade strandängar. Hagmarken är lättframkomlig och en mindre väg löper genom området. Värsnäshalvön var fram till 1900-talets början en öppen hagmark med storvuxna ekar. Nu är större delen av halvön skogsbevuxen. Skogen är dock gles och lättframkomlig och marken är under våren täckt av vitsippor, blåsippor och vårlök. På strandängarna kan man finna växter som kustarun och klöverärt. Bland de fåglar som gärna söker sin föda längs stränderna kan nämnas småtärna och silvertärna.

Ekar

Som en påminnelse om det tidigare öppna landskapet finns på Värsnäs 50 grova ekar som 1937 avsattes som naturminnen. Det stora antalet ekar och att deras kondition är relativt god gör området unikt. I och på dessa ekar lever ett stort antal sällsynta arter av mossor, lavar, svampar och insekter, bland annat den stora läderbaggen. Dessa arter är beroende av miljöer där solen når fram till trädens stammar. Tillgången på bra boträd gör området attraktivt även för våra hackspettar, här finns större hackspett, spillkråka och göktyta.

Fornlämning

Området har en lång tradition av kulturpåverkan. De tidigaste spåren av mänsklig aktivitet - en fornlämning - finns på Vassnäsudden. På Horsö låg tidigare en gård med åkrar och ängar medan Värsnäs tjänade som betesmark för djuren.

Besöks- och parkeringsinformation

Reservatet har två badplatser, båda på Värsnäshalvön. Den norra - vid Apelviken - är ett naturistbad.

Parkering finns både vid reservatsgränsen, kommunens friluftsanläggning och vid badplatsen vid vägens slut.

Skogen är lättframkomlig och det finns många stigar i området. Kalmarsundsleden går genom reservatet. En 2,5 km lång motionsslinga utgår från fritidsanläggningen.

För tillfälliga besökare finns en båtbrygga vid Söröström.

Centralt på Värsnäshalvön finns en fritidsanläggning med dusch, bastu och toaletter.

Vintertid finns preparerade skidspår.

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Facts

Beslutsår: 1974
Areal: 469,5 hektar varav 231,6 hektar land
Kommun: Kalmar
Markägare: Kalmar kommun samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Directions

I rondellen vid Snurrom, vid Kalmars norra avfart/påfart till E22 tar du av mot Värsnäs. Reservatet börjar efter ca 3 km.

Regulations

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 5 knop.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller husbåt.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

Contact

Email address

Per Markus Jönsson

per-markus.jonsson@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app