Nature reserve

Emsfors-Karlshammar, Naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

I naturreservatet skyddas en sträcka av Emån, som slingar sig fram kantad av vidsträckta våtmarker och frodiga svämskogar. Här finns också karga hällmarkstallskogar, rika ädellövskogar och blandskogar med gamla träd. Den omväxlande naturen erbjuder livsrum för en uppsjö av arter och en hel del av dessa är sällsynta.

Öppna, blöta marker

Blöta marker – så kan naturreservatets natur sammanfattas. De öppna markerna är en mosaik av kärr, gungflyn, mossar och vassar med öppna vattenytor. Här kläcks mängder av myggor, sländor och andra insekter på sommaren. Myllret av småkryp lockar till sig fåglar och fladdermöss. Förr i tiden slog traktens bönder dessa marker för att få hö till sina kreatur, vilket namn som Flag- och Nerängarna vittnar om. Den traditionella slåttern har sedan länge upphört men för att bevara det historiska landskapet slås och betas delar av reservatet.

Frodig skog

Skogarna utmed Emån tillhör en sällsynt naturtyp kallad svämskogar. När ån svämmar över får träden mycket näring från vattnet men blir också stressade. En del träd dör därför, vilket skapar en stor mängd multnande ved. Veden är mycket värdefull för skalbaggar och andra vedlevande insekter. Som i sin tur blir mat åt hackspettar och andra fåglar med småkryp på menyn.

Ädla träd

Reservatets löv- och blandskogar är endast i liten omfattning påverkade av modernt skogsbruk. Skogarna är rika på ädellövträd, framför allt ek men också lind, ask, lönn och alm. Och så finns det gott om gamla och döda träd. Den äldre, lövrika skogen erbjuder livsmiljöer för många arter av svampar, mossor, lavar och skalbaggar. När biologer undersökt skogarna har de hittat många ovanliga arter.

Tillskott av brandpräglad skog

2016 eldhärjades en tallskog i anslutning till naturreservatet. Skogar som påverkats av brand är värdefulla naturmiljöer. Bland annat eftersom brända, skadade och döda träd är viktiga för många hotade insekter och svampar. Det brandpåverkade området införlivades därför i naturreservatet år 2019.

Get here by public transport

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Facts

Beslutsår: 2014, utvidgat 2019
Areal: 595,6 hektar varav 529,5 hektar land
Kommun: Mönsterås och Oskarshamn
Markägare: Naturvårdsverket, Oskarshamns kommun samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Directions

För besök vid Emsfors. Från E22, ta av mot Emsfors. Reservatet ligger i anslutning till ån, ingen anlagd parkering finns men det går bra att ställa sig vid informationsskylt vid korsning söder om broarna över ån.För besök vid Karlshammar. Från Påskallavik, åk Kristdalavägen västerut. Ta av söderut vid korsning mot Karlshammar. Parkering finns öster om vägen ca 200 m norr om bron över Emån vid Karlshammar.

Regulations

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Köra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 5 knop.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsens får du:

 • Plocka mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

Contact

Email address

Per Markus Jönsson

per-markus.jonsson@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app