Nature reserve

Bollsberget

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Ett lättbesökt rekreationsområde med härlig gammal naturskog. Här finns gott om grova lövträd, rikt fågelliv, vackra örter och en lång rad rödlistade vedsvampar.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Beslutsår: 2003

Storlek: 3 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Directions

Reservatet ligger 3,5 mil nordost om Strömsund. Från väg E45 tre mil norr om Strömsund tar man av österut mot Rossön. En halv mil före Rossön går vägen längs reservatets norra gräns, en skylt visar vägen in till parkeringen.

Regulations

Välkommen till Bolls­berget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • elda förutom på särskilt angivna platser
  • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
  • klättra i boträd eller berg, eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • plocka och samla in naturprodukter (till exempel ved­svampar, lavar och mossor) med und­antag för bär och matsvamp.
  • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Contact

Address

Jämtlands läns länsstyrelse

Email address

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app