Nature reserve

Prästaskogen, Naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Prästaskogen är ett naturskönt område med vackra gamla ekskogar som minner om gamla tiders utmarksbeten. De värdefullaste inslagen i skogen är gamla och vidkroniga ekar och bokar. Genom området går bland annat Hallandsleden och andra stigar. Det finns en slinga i reservatet som är tillgänglighetsanpassad för allas möjlighet att njuta av omgivningarna.

Reservatet är beläget utefter Krokån strax norr om Knäred. En stor del av reservatet är bevuxet med ekskog som är präglad av ett tidigare utmarksbete. De värdefulla inslagen med gamla och vidkroniga ekar står glest spridda i reservatet, gamla och grova hagmarksbokar samt gammal asp, björk och tall.

Ädellövskogen är viktig för många arter

En stor del av reservatet är nyckelbiotop och en rad arter som idag är rödlistade eller regionalt intressanta har påträffats i området. Flera av de rödlistade arterna är beroende av just gamla ädellövträd för sin överlevnad. Området har en mycket god potential att med lämplig skötsel och i takt med trädens åldrande utveckla den biologiska mångfalden ytterligare.

Krokån slingrar sig genom området

Reservatet ligger vackert vid Krokån som har ett slingrande och forsande förlopp med badmöjligheter i forsen. I Krokån är naturvärdena höga. Här är bottenfaunan värdefull med tretton regionalt intressanta arter av främst nattsländor. Krokån bildar en serie av forsar och fall, till exempel Kvarnfallen. Krokån har karaktären av ett närmast opåverkat vatten med vildmarkskänsla, mycket sten och sin rika blockighet. Ån är ömsom strömmande och lugnflytande. Efter många år av kalkning har fiskbestånden återhämtat sig och numera återfinns både ett stationärt bestånd av öring och elritsa i systemet.

Tillgänglighet i reservatet

De höga naturvärdena, kulturhistoriska värden och det vackra läget invid Krokån gör även reservatet till ett intressant besöksmål. Genom området går både Hallandsleden och andra stigar, en av slingorma är tillgänglighetsanpassad för allas möjlighet att njuta av omgivningarna. På några ställen finns det bänkar och bänkbord utplacerade. Det finns också grillar där man kan tillaga sin medhavda matsäck.

Get here by public transport

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Facts

Dominerande naturtyp: Ekskog

Kommun: Laholm

Areal: 38,6 ha

Skyddat sedan: 2022

Ägare: Naturvårdverket samt privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: En del av reservatet är Natura 2000-område

Directions

Gång: Hallandsleden går igenom området.

Buss: Det går buss till Knäred från Halmstad som stannar centralt med en promenad till reservatet.

Bil: Väg 15 från Halmstad. Reservatet ligger längs Prästgårdsvägen vid Knäreds kvarn. Det finns en parkering i anslutning till reservatet.

Regulations

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda träd, buskar och grenar,
 • skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Förbudet gäller inte plockning av matsvamp,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
 • elda annat än på anvisad plats,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • tälta mer än två dygn i följd,
 • ha husvagn eller husbil parkerad i reservatet kl 22-06,
 • medföra okopplad hund samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor som dödar ryggradslösa djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar eller andra arrangemang,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd inplantera för området främmande arter samt att
 • utan Länsstyrelsens tillståndutföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Contact

Address

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

Email address

Länsstyrelsen i Hallands län

naturreservat.halland@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app