Luonnonsuojelualue

Ire, Naturreservat

Luonnonsuojelualue

0 5 tähteä — (katso arvostelut)

Toiminnot

Kuvaus

Här får du uppleva ett av Blekinges bäst bevarade odlingslandskap. Ire är ett levande museum långt ifrån det storskaliga och rationaliserade jordbruket och en viktig länk till vår historia. I slutet av sommaren varje år slipas liarna för att bli effektiva kultur- och naturvårdsredskap.
Ängen var förr ett viktigt markslag. Där växte vinterfodret till gårdens djur och storleken på ängen avgjorde hur många djur en gård kunde utfodra vintertid. Antalet djur avgjorde i sin tur hur mycket gödsel man hade, vilket styrde åkrarnas storlek. Den här kedjan är ursprunget till det gamla talesättet ”Äng är åkers moder”. Och traditionen lever vidare, ängar slås och åkrar är fortfarande i bruk i Ire.

Småskaligt odlingslandskap

Naturreservatet är ett utmärkt exempel på ett ålderdomligt, traditionellt småskaligt odlingslandskap. Du befinner dig i trakter som i stort sett ser likadana ut som de gjort i hundratals år.

Ire by är troligen från den äldre medeltiden. Den äldsta, kända uppgiften om byn är från år 1658, då det fanns endast en gård i byn. Därefter är byns historia väldokumenterad. Gårdar har delats upp och slagits samman.

Restaurerade gårdar

Idag finns två ursprungliga gårdar kvar. Håkansgården och Josefsgården. Båda har renoverats till ett tidigare skick. De båda gårdsmiljöerna utgör en betydelsefull del av reservatet. Josefsgården är uppkallad efter den senaste ägaren som dog 1984. Under hela sitt liv brukade han jorden på samma sätt som hans förfäder gjort.

Ires imponerande odlingsrösen och stenmurar och de knotiga träd som hamlats i generationer, grenarna har kapats för att ge lövfoder, är tidsdokument över forna jordbrukares mödor och tillhör vårt kulturarv.

Blomsterprakt

Under sommaren står Ires marker i full blom. Prästkrage, blåklocka, Jungfru Marie nycklar, slåttergubbe, jungfrulin och ängsvädd bidrar tillsammans med många andra växter till färgprakten. Ängarna slås inte förrän örterna är överblommade för att gynna insektslivet. Ett exempel är det hotade väddsandbiet som lever på pollen från åkervädd.

Get here by public transport

Toimintaa ja tilat

 • Luonnonsuojelualue Luonnonsuojelualue

Faktat

Skyddsår: 1986, utvidgat 1988

Kommun: Karlshamn

Karaktär: Ålderdomligt kulturlandskap med inägor och utmarker, å, friluftsliv, kulturhistoria

Areal: 99 hektar, varav 97 hektar land och 2 hektar vatten

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Reittiohjeet

Naturreservatet ligger längs Gamla Tingsrydsvägen (gamla sträckningen av riksväg 29), två mil norr om Karlshamn. Sväng av från riksväg 29 vid skylt ”Ire/Ire natur- och kulturskola Naturreservat”, följ Ljungsjömålavägen fram till T-korsningen, sväng därefter höger in på Gamla Tingsrydsvägen och följ skyltning mot Naturreservat i 700 meter. Naturreservatets parkering ligger precis intill vägen på höger sida.Busslinje 370 från Karlshamn stannar vid busshållplats Ihre vsk som ligger ungefär en kilometer sydost om naturreservatet. Linje 362 från Karlshamn stannar vid hållplatsen Dannemark Ringamålavägen som ligger knappt 2 kilometer söder om naturreservatet.

Asetukset

Du är välkommen att besöka Ire, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • framföra motordrivet fordon annat än på avsedda vägar och parkeringsplatser
 • gräva upp växter
 • plocka blommor
 • störa djurlivet
 • ta med okopplad hund
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • tälta eller uppställa husvagn
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande
 • på ett störande sätt utnyttja ljudanläggning
 • rida
 • beträda slåtterängarna från 1 mars fram till slåttern, utom längs markerade stigar.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • fånga fjärilar eller skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet.

Ota yhteyttä

Sähköpostiosoite

Länsstyrelsen Blekinge

blekinge@lansstyrelsen.se

Kysymykset & vastaukset (Q&A)

Esitä kysymys muille Naturkartan-käyttäjille.

Arvostelut

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa