Käyttöehdot

29 april 2022

1. Inledning

Dessa användarvillkor gäller för Naturkartan.se. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Outdoormap AB med organisationsnummer 556956-3363.

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbplatsen och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:

Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:

 • Ändringar av användarvillkoren kommer att meddelas via e-post.

2. Syfte

Syftet med webbplatsen är följande:

 • Naturkartan är en friluftsguide för webb och mobil, som används av myndigheter, företag och organisationer för att inspirera och vägleda till ett mer aktivt och rikare friluftsliv.

3. Egendomsrätt till webbplatsen

Webbplatsen ägs samt hanteras av Outdoormap AB i egenskap av juridisk person med säte i Stockholm.

4. Användarvillkor

a) Det är oacceptabelt att uppträda kränkande, hotfullt, diskriminerande, pornografiskt eller på annat sätt oanständigt på webbplatsen.

b) Användarnas ytterligare skyldigheter:

 • Användarna skall hålla god ton mot varandra. Material från Naturkartan.se får laddas ned men endast användas för enskilt bruk.

5. Immaterialrätt

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

6. Personuppgiftspolicy

a) Webbplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:

 • Användarnas namn och e-postadress.

Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

c) Hur personuppgifterna kommer behandlas

Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften.

Den information vi direkt eller indirekt får från dig användas för att:

 • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
 • Tillhandahålla anpassad kommunikation
 • Förbättra vår hemsida
 • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
 • Kontakta dig via e-post
 • Administrera aktiviteter som tävlingar, ett erbjudanden och/eller undersökningar

d) Tredje man

Användarnas personuppgifter kommer inte lämnas ut till tredje man, om det inte krävs p.g.a. tvingande regler eller order från domstol.

e) Period som personuppgifterna kommer sparas

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

f) Kryptering

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

g) Användarnas rättigheter

Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud Emil Hellström över antingen telefon, ________, eller e-post, emil@outdoormap.com.

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Outdoormap AB för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.

Dataportabilitet

I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

Rätt att göra invändningar

I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Rätt till radering

Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
 • Om samtycket återkallas,
 • Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
 • Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt,- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta vårt dataskyddsombud Emil Hellström på antingen telefon, ________, eller e-post, emil@outdoormap.com.

Telefontid: ________.

7. Cookies

Webbplatsen använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbplatsen. Syftet med detta är att webbplatsen ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbplatsen/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång de klickar sig vidare på webbplatsen.

Det förekommer även tredje mans cookies på webbplatsen, d.v.s. cookies som är placerade av utomstående part.

Cookies används på webbplatsen till följande syfte/-n:

 • Hantera inloggning, det som lagras är därför inloggningsuppgifter. Skicka rätt information till rätt användare. Språkinställning.

Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på Naturkartan.se. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet.

8. ANVÄNDARES AVTALSBROTT

En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillor hanteras enligt följande:

 • Användaren blir avstängd från sajten under 2 veckor om avtalsbrottet är av mindre art och permanent om det är ett grovt avtalsbrott.

9. Friskrivning & ansvarsbegränsning

Outdoormap AB som äger webbplatsen, Naturkartan.se, friskriver sig från följande juridiska ansvar:

 • I den utsträckning de inte strider mot lag skall Outdoormap AB inte hållas ansvarig för förlust av data samt straffmässiga skadestånd som rör webbplatsen.

10. Jurisdiktion

Webbplatsen, Naturkartan.se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

11. Kontakt

Vid frågor som rör webbplatsen och dess innehåll nås vi via e-post info@outdoormap.com.

För frågor gällande behandling av personuppgifter ska vårt dataskyddsombud kontaktas.

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa