Nature reserve

Torsberget, Naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Den höga kalkhalten i hyperitberget ger en speciell kärlväxtflora som gör att man kan hitta blåsippa, vårärt, hassel och lind i reservatet.
Naturreservatet Torsberget bildades för att bevara en gammal kalkpräglad grandominerad naturskog med gamla träd, döende och döda träd samt död ved. Hotade sporväxter och den artrika kärlväxtfloran ska skyddas i reservatet. En sammanhängande skog ger populationer av sällsynta och skyddsvärda arter större möjligheter att överleva och sprida sig.

Naturreservatet Torsberget bildades för att bevara en gammal kalkpräglad och grandominerad naturskog med gamla träd, döende och döda träd samt död ved. Hotade sporväxter och den artrika kärlväxtfloran ska skyddas i reservatet. En sammanhängande skog ger sällsynta och skyddsvärda arter större möjligheter att överleva och sprida sig.

Området ingår i Natura 2000-området Storområdet Örten som i sin tur ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Flera av de sällsynta arter som finns i området är beroende av en hög och jämn luftfuktighet samt kontinuerlig tillgång på döda träd i olika nedbrytningsstadier. Den höga kalkhalten i hyperitberget ger en speciell kärlväxtflora, t ex blåsippa, vårärt, hassel och lind.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Bildat: 2014

Storlek: 102,3 hektar

Markägare: Bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Directions

Läge: Värmlands län, Forshaga kommun, vid västra Örtens västra strand.

Regulations

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar
  • samla in mossor, lavar och ved- och marksvampar
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling).

Contact

Email address

Maila Länsstyrelsen Värmland

naturvard.varmland@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app