Recreation area

Vitsåravinen

Recreation area

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Nära sitt utlopp vid Berga har Vitsån bildat en mycket vacker bäckravin med strömmande vatten. I ravinens kanter växer en nästan urskogsartad granskog med inslag av lövträd. Här finns mängder av död ved, där sällsynta skalbaggar hittats. Ravinen är ett av få urskogsartade områden som finns kvar i kommunen. Vintertid brukar strömstaren hålla till vid bäcken och under sommaren dansar vackra blå jungfrusländor över vattnet. Om höstarna kan man se havsöring när den söker sig upp för vattendraget för att leka. De leker bland annat här i bäckravinens grus. Ett tidigare dämme vid den lilla bron i södra delen har tagits bort 2017-2018. Vattendragets botten närmast bron har fått nytt grus och stenblock. Nu kan fisk och andra vattenlevande djur fritt vandra upp längs vattendraget igen.

Vitsåns vatten kommer ända från Tornbergets naturreservat och sjöarna Öran och Långsjön i Hanveden. Det rinner genom Tungelsta och förbi Fors på sin väg ned hit till Berga och Horsfjärden i Östersjön. Vid regn och snösmältning forsar här mycket vatten.

Längs östra sidan av bäckravinen finns en gräsbevuxen grusväg (den på kartan) varifrån man kan titta ned mot bäckravinen och även höra bäckens forsande brus vid högvatten. Grusvägen är cirka 400 meter lång. Från den kan man på vissa platser ta sig ned till bäcken och följa viltstigar som följer vattenkanten. Även på västra sidan av ån kan man följa viltstigar ned till vattnet. Grusvägen är stängd för biltrafik och det saknas parkering.

Activities And Facilities

  • Recreation area Recreation area

Directions

Buss 846 från Västerhaninge, avstigning vid Berga bro. Ingång söder om korsningen Vitsåvägen/Årsta Havsbadsvägen.

Contact

Address

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.

Email address

Haninge kommun

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews