Nature reserve

Bruces Skog

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Naturreservatet Bruces skog är ett tätortsnära natur- och rekreationsområde med höga natur- och kulturmiljövärden. Reservatet bygger delvis på en donation av Sven Ingvar Bruce - därav namnet. I området ingår stora områden med tidigare åkermark och här kommer omvandlingen till skog, betesmark och våtmark pågå under lång tid framöver.

Här har markanvändningen gått från lövurskog till kulturlandskap med slåtterängar och betesmarker, vidare från by- och bondesamhälle till modernt jord- och skogsbruk och stadsutveckling. Enstaka områden - Prinsaskogen i norr och enefäladen i sydväst - återstår idag som rester från äldre tiders landskap. Här kan du hitta växter som idag är ovanliga i Helsingborg.

I området finns flera kända fornlämningar, bland annat Todarps gårdstomt med tegelrester, där två silverskatter från 1600-talet upptäcktes så sent som 2012. Reservatets nordvästra hörn tangerar Filborna bys gamla tomtgräns. Den gamla stenmuren vid Oran är också en fornlämning.

Bruces skog är varierat med ädellövskog, betesmarker och mindre våtmarker. Vackra ekhagar och bokbestånd skapar en särskild karaktär. Sjöbecksparken, skapad till minne av markhistorikern Mårten Sjöbeck, växer fram på åkermarken i väster. Ett tystare område med fågelsjö och betesmark finns i mitten av reservatet, öster om en gammal gräns som bildas av den lilla bäcken Oran. Den östliga delen närmast motorvägen med bok, ek, ask och al är tätare och fuktigare och värdefull för djurlivet.

I området finns flera rödlistade och fridlysta växtarter, bland annat orkidéerna grönvit nattviol och tvåblad. Fågellivet är rikt med bland annat häckande korp, kattuggla, ormvråk, stjärtmes, grönsångare, lövsångare, rödstjärt, stare, hämpling och Helsingborgs kommunfågel stenknäcken.

Mellan 1990 och 2015 planterade varje år alla fjärdeklassare i kommunen (ca 1000/år!) varsitt träd här i Bruces skog, inom planteringsprojektet "Barnens skog". Barnens skog fortsätter, men numera i Pålsjö naturreservat.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

  • Near parking Near parking
  • Near Public Transport Near Public Transport

Parking

I reservatet finns ett antal parkeringsplatser, både i anslutning till busshållplatsen i norr och längs Långebergavägen.

Communications

Ta stadsbuss 26 och hoppa av på hållplatsen Bruces skog, och promenera några minuter söderut så är du framme.

Directions

Bruces skog ligger i stadens östra delar, mellan väg 111 (Österleden) och E6.

Contact

Address

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Avdelningen för hållbar stadsplanering Järnvägsgatan 22 251 89 Helsingborg Kontaktcenter 042-10 50 00

Email address

Fredrik Bengtsson

fredrik.bengtsson@helsingborg.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app