Nature reserve

Strömby, Naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

I Strömby naturreservat är landskapet småkuperat och mosaikartat. Grovstammig barrblandskog växer i välslutna bestånd omväxlande med blocksamlingar med glesare och luckigare skog.

Vegetation

Mellan höjdryggarna ligger fuktstråk med sumpskogar. Huvuddelen av Strömby utgörs av äldre barrskog där gran dominerar med ett stort inslag av tall. Inom delar av området finns inslag av lövträd, framför allt grov asp, vårt- och glasbjörk, enstaka ek, sälg och i fuktigare delar klibbal. I södra delen av reservatet finns en del bok. Området ligger under högsta kustlinjen.

Gamla tallar

Skogen är flerskiktad, olikåldrig och varierad. Medelåldern uppgår till drygt 100 år, men vissa träd – särskilt bland tallarna – är betydligt äldre än så. Här finns gott om död ved i form av kullfallna träd, höga stubbar och torra träd. Spår av äldre stubbar finns här och där, men något egentligt skogsbruk har inte bedrivits här under flera decennier. Ett mindre brandfält, om cirka en halv hektar, finns mitt i reservatet. Det är resterna av en brand som inträffade under 1999.I reservatets utkanter finns också ett större brandfält från en brand 2003.

Rik flora och fauna

Den rika förekomsten av barrträdslågor, gamla grova tallar och granar, högstubbar, torrakor, block och grov asp utgör en bra miljö för många växter och djur. Bland annat har flera signalarter och rödlistade växtarter hittats som till exempel vedtrappmossa och svamparna tallticka samt gransotdyna.

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Facts

Beslutsår: 2002
Areal: 108,1 hektar
Kommun: Torsås
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Directions

Reservatet nås med bil via en mindre, enskild skogsbilväg med början vid Sörgården i Strömby.

Regulations

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon.
 • Ställa upp husvagn eller släpvagn.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Contact

Email address

Per Markus Jönsson

per-markus.jonsson@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app