Nature reserve

Svinhultsåsen, Naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Öster om Valdshult i den norra delen av kommunen ligger Svinhultsåsen - kommunens minsta naturreservat. Det knappt 2 hektar stora området består av ett bergstup med omgivande granskog. Reservatet bildades 1970 för att skydda häckande berguv. Några berguvar häckar inte längre på Svinhultsåsen - däremot korpar. Förhoppningen är dock att berguven skalI återvända.

Skogsmarken består av högvuxna granar, stora tallar, blåbärsris, kruståtel och flera starrarter. I branterna växer även en del björk och rönn. På marken dominerar mossorna. I området förekommer ovanliga vedsvampar och den sällsynta orkidén spindelblomster.

För mer information om naturreservatet Svinhultsåsen besök Svinhultsåsen, naturreservat - Gislaved.se

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Beslutsår: 1957 och 2018 Storlek: 2 hektar Kommun: Gislaveds kommun Läge: Cirka 15 kilometer norr om Gnosjö intill väg 640 Ägare: Kyrkan och privat Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Naturtyp: Bergvägg, urskogsartad granskog Anordningar: Informationstavla

Regulations

Inom naturreservatet är det förbjudet att

  • under perioden 1 februari – 15 augusti uppehålla sig i reservatet med undantag för direkt passage genom området på den gångstig som löper i nordsydlig riktning cirka 10 meter från sjöstranden
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
  • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar
  • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Från föreskrifterna undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning eller motsvarande för vilka tillstånd erhållits av Länsstyrelsen.

Contact

Address

[email protected]

Email address

Emma Sjöberg

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews