Nature reserve

Hökvattsån

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Hökvattsån ingår i ett geografiskt område som hyser en av Sveriges största populationer av flodpärlmusslan. En grov uppskattning säger att det kan finnas uppåt fem miljoner musslor i området varav 400 000 individer i Hökvattsån.

På nationell nivå anses flodpärlmusslan vara hotad, det vill säga att dess förmåga att överleva minskar över tid.

Vattnet som rinner i Hökvattsån är näringsfattigt och det gör att vattnet är klart och friskt. De strömmande och forsande partierna gör att vattnet blir mättat med syre.

Dessutom gör omgivande berggrund och jordmån att pH-värdet inte varierar så mycket under året. Det är värdefullt för flodpärlmusslan och säkert även andra vattenlevande organismer.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Beslutsår: 2020

Storlek: 83 ha

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Directions

Det går att nå naturreservatet med bil. Sväng av E45 västerut strax söder om Strömsund, in på väg 339. Följ vägen cirka 33 kilometer. Innan du kommer fram till bron över Hökvattsån så har du naturreservatet på höger sida om vägen. Om du kommer från Föllingehållet så kör du 4 kilometer österut från Föllinge, sväng sedan norrut på väg 339. Följ vägen cirka 27 kilometer. När du kört över bron över Hökvattsån så har du naturreservatet på vänster sida om vägen.

Regulations

Välkommen till Hökvattsån. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • vaska guld eller andra ämnen eller göra annan åverkan på vattendragets botten,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon i terräng på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra eller bedriva organiserat friluftsliv, tävlingar, lägerverksamhet, militär övningsverksamhet eller andra organiserade arrangemang,
  • genomföra vetenskapliga undersökningar som innefattar insamling av arter eller har annan påverkan på naturmiljön.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Contact

Address

Jämtlands läns länsstyrelse

Email address

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews