Korpberget - viktigt biotopskyddsområde för friluftsliv och biologisk mångfald.

Images

Vårbys vildmark – med Huddinges vackraste solnedgång

Den gamla skogen på Korpberget är i princip opåverkad av skogsbruk och har därför fått utvecklas på ett naturligt sätt. Hotade arter och arter som signalerar värdefulla skogsmiljöer förekommer i hela området. Vilket visar att denna skog har en lång skoglig kontinuitet och att den har ett mycket högt naturvärde. Hela området kring Korpberget med sin mångformiga natur och sina spår från forntiden är ett område för beundran, fascination, inspiration, rekreation, njutning, avkoppling med mera. Upplevelserna blir många tack vara områdets mångfald. Det är ett viktigt biotopskyddsområde för friluftsliv och biologisk mångfald.

Vårbys vildmark - nyckelbiotoper med äldre barrskog

Korpberget består av gammal barrskog av naturskogskvalitet. Naturmiljöerna kan sammanfattas som barrnaturskog. Det innebär att skogen är i princip opåverkad av skogsbruk och har därför fått utvecklas på ett naturligt sätt. Det är den svårtillgängliga terrängen som har skyddat området från skogsbruksåtgärder. Det finns träd av olika ålder och det finns döda träd i olika nedbrytningsstadier. På grund av de näringsfattiga förhållandena på berget har många träd vuxit långsamt. Avsaknaden av skogliga åtgärden har därför gett träden möjlighet att åldras och bli gamla. Den varierande åldern och de tuffa växtförhållandena gör att skogen är flerskiktad och mångformig. Inget träd är det andra likt. Skogen har fått föryngra sig själv. Den i stort sett opåverkade och variationsrika miljön erbjuder därmed också många platser för växter och djur som har behov av den här typen av livsmiljöer. Närheten till Mälaren ger ett mildare och gynnsammare växtklimat.

Geologiskt är området intressant genom den förkastningsbrant som vetter ut mot Mälaren. Korpbergets högsta topp (den västra) ligger på 73 meters höjd över havet. Den östligare toppen är bara något lägre med en höjd på 71-72 meter.

Naturvärde – tre nyckelbiotoper i området

Skogsstyrelsen har registrerat tre nyckelbiotoper av olika karaktär i området. En nyckelbiotop är en känslig livsmiljö, där det finns eller kan förväntas finnas hotade och hänsynskrävande växter och djur (rödlistade arter). Dessa livsmiljöer har en nyckelroll i landskapet för bevarandet av arter. Det är därför viktigt att miljöerna får ett långsiktigt skydd. Hotade och hänsynskrävande (rödlistade) arter och arter som signalerar värdefulla miljöer (signalarter) förekommer i hela området, vilket bekräftar att denna skog har en lång skoglig kontinuitet och att den har ett mycket högt naturvärde. Se artlista nedan.

Hällmarkstallskog på Korpberget

Hällmarksskog och barrnaturskog: De högst belägna delarna utgörs av hällmarksskog med bland annat mycket gamla tallar. Död ved i form av gamla, vridna, senvuxna torrakor (stående träd) och gamla lågor (liggande träd) finns allmänt förekommande. I sydväst stupar Korpberget brant ned mot Mälaren.

Grandominerad skog i storblockig terräng

Barrskog: Korpbergets nordvästsluttning har en storblockig terräng. Trädskiktet är här luckigt och flerskiktat och domineras av äldre gran. Bland blocken uppträder flera gamla och senvuxna ekar tillsammans med äldre aspar och björkar. Ett parti med lindar finns i delområdets västra del. Den vackra men oansenliga orkidéen knärot (fridlyst) växer i delområdets östra del. Den stora mängden block gör området rikt på olika mikromiljöer och ger därför en stor variation av växter och djur på liten yta.

Rasbrant mot Mälaren

Bergbrant och barrnaturskog: Den blockrika rasbranten ned mot Mälaren är bevuxen med gles barrskog, där framför allt tallarna är mycket gamla. Branten är rik på död ved, även av mycket grova dimensioner. Flera av de levande tallarna är riktigt gamla, cirka 300 år. Lokalen är välexponerad för sol, varför den varma miljön med död ved är mycket värdefull för bland annat insekter.

Arter som har hittats inom området och som visar på gammal barrskog med mera.Rödlistade och hotade arter Laxticka Hapalopilus salmonicolor – VU sårbar Gränsticka Phellinus nigrolimitatus – NT missgynnad Vintertagging Irpicodon pendulus – NT missgynnad Vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum – NT missgynnad Mindre hackspett Dendrocopus minor – NT missgynnad – har Korpberget som en del av sitt ännu större revir.

Signalarter

Ullticka Phellinus ferrugineofuscus Granticka Phellinus chrysoloma Tallticka Phellinus pini Vedticka Phellinus viticola Barkticka Oxyporus corticola Rävticka Inonotus rheades Borsttagging Gloiodon strigosus Grön sköldmossa Buxbaumia viridis Gammelgranslav Lecanactis abietina Gulpudrad spiklav Calicium adspersum Knärot Goodyera repens

Andra intressanta arter

Vintertagging Irpicodon pendulus Grynig blåslav Hypogymnia farinacea Smal skinnlav Leptogium plicatile – växer vid vattenbrynet vid rasbranten där den förekommer rikligt längs en sträcka av 150 meter. Bårdlav Nephroma parile – växer längs samma sträcka som ovan.

Kustnavellav Umbilicaria spodochroa – växer på Korpbergets södra sida på en lodyta av berget med en tämligen sparsam förekomst. Relikt från tiden då Mälaren var en del av skärgården.

Slanklav Collema flaccidum Blåmunkar Jasione montana Vildlin Linum catharticum Skärmstarr Carex remota

Spillkråka, svartmes, tofsmes, talltita, mindre korsnäbb, gärdsmyg, stjärtmes har Korpberget som en del av sina revir. Korp häckar i bergets brant. Fram till 1950-talet häckade även pilgrimsfalk här, innan den försvann på grund av miljögifterna.

Kulturhistoria

Gravar och vårdkasar med utsikt

Området är en del av den utpekade kulturhistoriskt värdefulla landskapsmiljön i Vårby. På Korpbergets krön finns två gravar (stensättningar) från yngre bronsåldern eller möjligen äldre järnåldern. Den ena ligger ute på det västligaste krönet (RAÄ 37) och den andra på bergets högsta punkt (RAÄ 183). Från den tiden är det vanligt att vissa gravar ligger på höjder med vid utsikt. Var det för att komma närmare himlavalvet och gudarna? Var det för att visa sin maktställning och gårdens storhet från långt håll? Var det för den vackra utsikten, där man även kunde följa solens gång?

På bergets sydostslänt löper en sentida vägbank (RAÄ 199) som utgår från Pilgrimsvägen och som i sin västra del ligger inom området. Korpberget (och/eller Vikingaberget i Vårberg) utgör även den plats där vårdkasar en gång i tiden tändes längs segelleden in från Östersjön till Helgö, Birka och Adelsö. Den forntida kasen ingick i en varningskedja av fyra stora kasar: Brunkebergsåsen – Kungshatt – Vårby – Bockholmssundet. Det var Birka med omgivningar som skulle varnas för fientliga styrkor på Mälarens vatten. De tidigare namnformerna av Vårby (Warby, Waarby, Vardhby) visar på gårdens ställning som väktare av vårdkasen. Vårdkasen lever i ortnamnet Vårby och också i Huddinges kommunvapen. De första invånarna i området huddungarna/uddungarna har antagits vara de som bodde vid denna udde i Vårby. Namnet Huddinge skulle sedan ha kommit därifrån.

Under åren 1998-2007 har Vårby-Fittja hembygdsförening tillsammans med andra medverkande organiserat en historisk vårdkase på Korpberget. Arrangemanget har ägt rum under en särskild höstkväll. Vårdkasen har eldats på Korpbergets kala hjässa närmast Mälaren. Vårdkasens tändning har samordnats med liknande arrangemang på andra platser längs segelleden. Huddinge kommun (naturvårdsavdelningen) har under berörda år beviljat markägarens tillstånd med villkor. Villkoren har bland annat varit att ved inte får tas i omgivande skogsmark och att elden ska självslockna och svalna långsamt under bevakning.

En skog för upplevelser som har Huddinges västligaste utsiktsplats

Hela området har ett högt värde för friluftslivet inte minst tack vare den fantastiska utsikten ut över Mälaren från just förkastningsbrantens krön. Solnedgången kan avnjutas som bäst här i Huddinges västligaste område. Området har en god framkomligt tack vare ett rikt upptrampat stignät. Man ska ändå ta i aktning att området är mycket kuperat. I Pilgrimsvägens förlängning västerut går en äldre vägbank upp till berget. Detta är den enklaste och mest lättgångna vägen upp. Hela området kring Korpberget med sin mångformiga natur och sina spår från forntiden är ett område för beundran, fascination, inspiration, rekreation, njutning, avkoppling med mera. Upplevelserna kan bli många tack vara områdets mångfald.

Contact

Address

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

Email address

Huddinge kommun Servicecenter

servicecenter@huddinge.se

Huddinges Naturkarta

Huddinges Naturkarta

Open this in the app