Naturreservat

Östra Tångarne

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet ligger väster om Diö på väg ut mot Höö och består av fastmark, mader, lång strandlinje och en del av sjön Möckeln. Sjöns vattennivå skiftar, vilket gör att många sällsynta växter och djur hittar sin livsmiljö här.

I strandskogen mot Möckeln finns gott om multnande ved eftersom vattenståndsskillnaden är 1,5 meter mellan hög- och lågvatten. I översvämningszonen kan du se den sällsynta och hotade hårklomossan. Här har man tagit bort täta, mörka granplanteringar för att låta en ny generation lövträd etablera sig. Därför är betesmarkerna en blandning av öppna och lite mer slutna partier med lövträd och buskar som ek, lind, lönn och hassel. Just blandningen i betesområdet är viktig för flera mindre fjärilsarter.

Läs mer om växter och djur i reservatet samt de lokala föreskrifterna på Länsstyrelsens hemsida via länk nedan.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2015

Areal: 216,2 Ha

Karaktär: Blandskog, lövskog och betesmark

Kommun: Älmhult

Ägare: Staten/Naturvårdsverket och enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla,
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor och lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke­fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på väg och iordningställd parkeringsplats,
 6. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats,
 7. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitset konstföremål eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande,
 8. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet utan Länsstyrelsens godkännande,
 9. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats,
 10. inom vattenområde starta eller landa med luftfarkost,
 11. ta in eller använda vattenskoter.

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Kontakt

E-postadress

Älmhults turistinformation

turist@almhult.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen