Naturreservat

Vinterbo, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet Vinterbo är ett gammalt kulturlandskap med höga naturvärden. Det är uppdelat i två delområden som representerar den forna gården Vinterbos inägo- och utmarker, där det idag växer bokskogar och örtrika ädellövskogar.

Spår efter en gård

Naturreservatets två delområden har båda tillhört den forna gården Vinterbo. Exakt när gården flyttades till sitt nuvarande läge vid parkeringen är osäkert, men vid 1700-talets början låg gården där den östra delen av naturreservatet ligger idag. Här finns ännu lämningar kvar efter en källare och kring denna växer syren och fruktträd. Söder om den gamla tomten, på andra sidan vägen, finns lämningar i form av stenmurar och odlingsrösen.

I öster...

Den lummiga ädellövskogen är ett populärt utflyktsmål, särskilt på våren. Då blommar blåsippa, gullviva, vårärt och många andra under ett spirande lövverk av bok, ek, ask, alm, lönn och lind. Ädellövskogen har vuxit upp på den forna inägomarken, vars rika jordmån bidragit till den variationsrika växtligheten.

...och i väster

Den gamla utmarksskogen är idag en för trakten ovanligt stor bokskog. Ett område i norr är särskilt värdefullt, där man har funnit en rad så kallade signalarter. Att sådana förekommer är ett tecken på att skogen har höga naturvärden. Exempel på signalarter i Vinterbo är havstulpanlav, skriftlav och platt fjädermossa.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2008 Areal: 25 hektar Kommun: Kalmar Markägare: Enskilda Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger 5 km nordväst om Halltorps samhälle. Vid Germundslycke tar man av mot Prästlycke och Yggesbo. Efter byn Lyckeström följer man skyltar mot Vinterbo.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

  • Köra motordrivet fordon.
  • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
  • Avsiktligt störa djurlivet.
  • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
  • Göra upp eld.
  • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Gräva eller dra upp kärlväxter.
  • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Kontakt

E-postadress

Per Markus Jönsson

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner