Naturreservat

Västra Marströmmen, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet karaktäriseras av stora höjdskillnader med höglänta bergsknallar som i olika väderstreck övergår till skogsbeklädda sluttningar och dalar.

Gamla ekar

I reservatet finns ett stort antal äldre och flera hundra år gamla ekar till vilka ett stort antal sällsynta och hotade arter är knutna. Många av de äldre ekarna har tidigare vuxit upp i ett öppnare landskap präglat av bete och slåtter. Dagens mer slutna skogar hotar att skugga ut många av reservatets ekar och arter knutna till dessa.

Utsikt och intressanta arter

Bland skyddsvärda arter i området kan nämnas skalbaggarna läderbagge och reliktbock, lavarna gul dropplav och ekspik, svamparna oxtungsvamp och ekskinn samt mindre hackspett. Reservatet, som genomkorsas av E22an, är väl lämpat för ett aktivt friluftsliv där besökare erbjuds fina naturupplevelser och en vid utsikt från höga bergsryggar över omgivande landskap.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2013 Areal: 271 hektar Kommun: Västervik Markägare: Staten genom Naturvårdsverket Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Sväng av E22 österut vid Bayerhof. området kan också nås söder i från från Mörtfors samhälle.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

Kontakt

E-postadress

Per Markus Jönsson

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner