Naturreservat

Stora Vrången, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Stora Vrångens naturreservat ligger naturskönt norr om sjön med samma namn. Här finns ett vitt spektrum av natur och kulturvärden med betesmarker, ädellövskogar, jätteekar, barrnaturskogar och kulturlämningar.

Kulturmark

Reservatet omfattar marker som traditionellt varit utmark till byn Larums betesdjur. Vid slutet av 1600-talet fanns här flera torp och ett ryttmästarboställe. Vid Björndalen finns ännu ganska omfattande lämningar kvar efter denna tidigare torpmiljö. Här finns husgrund med spisröse, en del andra grunder samt en igenvuxen trädgård med fruktträd. Den uppbrutna och kuperade terrängen har gjort det svårt att bruka området på annat sätt än genom bete. De många grova och vidgreniga träden tyder på att området länge varit relativt öppet.

Naturområde med flertalet reservat

Reservatet ligger i ett område som är mycket värdefullt för många olika skogstyper, t ex gammal tallskog och ädellövskog. Det ligger tillsammans med naturreservaten Tyllinge, Vårum, Risebo och Tolången i ett kluster av lokaler med höga naturvärden.

Dramatisk miljö

När man kommer till Stora Vrången är det de branta sydsluttningarna och ravinerna ner mot sprickdalssjön Stora Vrången och åkrarna väst därom som först fångar uppmärksamheten. Den branta miljön ger upphov till stora skillnader i mikroklimat inom området, och med detta följer höga naturvärden knutna till olika typer av miljöer samtidigt som mosaiken i sig bereder livsrum åt en mängd hotade och värdefulla arter. Reservatet antar utmaningen att tillgodose alla dessa naturvärden och de behov de ställer på sin omgivning.

Sällsynt fjäril

Reservatet ligger centralt i det område där det finns störst förutsättning att rädda kvar den mycket ovanliga fjärilsarten kronärtsblåvinge, som bara finns i södra Östergötland och norra Kalmar län. Arten är också föremål för ett riktat åtgärdsprogram. Den är inte återfunnen i området på ett antal år, och troligen finns den inte kvar i dagsläget, men lokalen restaureras och det finns goda förutsättningar att få tillbaks fjärilen till området.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2010 Areal: 252 hektar varav 228 hektar land Kommun: Västervik Markägare: Sveaskog AB Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Ett par km norr om Dalhem svänger man av vägen norrut mot Broddebo. Nere i sänkan svänger man höger in i reservatet och kommer efter någon km fram till reservatsparkeringen i Björndalen.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Klättra i träd med bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.
 • Samla fjärilar av tribusen blåvingar (Polyommatini).

Kontakt

E-postadress

Per Markus Jönsson

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner