Naturreservat

Hultserum, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

En naturskog, där gamla grova träd sträcker sig långt mot skyn alltmedan döda, fallna stammar sakta men säkert tas tillbaka av naturen, är alltid en spektakulär upplevelse.

Vegetation

I det gamla bondesamhället var det här området en viktig resurskälla för byn Hultserum. Här dominerar barrblandskogen med träd i många olika åldrar. På de högre delarna i reservatet härskar tallen. I de lägre belägna delarna tar granen över. Det förekommer dessutom mindre inslag av lövträd såsom asp, glasbjörk, klibbal och enstaka grov ek.

Viktig levnadsmiljö

Anledningen till att den här naturtypen har så stora naturvärden är den rikliga förekomsten av gamla, senvuxna träd och död ved i form av torrakor, torrträd (stående döda träd) samt lågor (liggande döda träd). Sammanhängande större områden likt Hultserum är mycket ovanliga. Hultserum tillhör en av de tio största arealerna barrnaturskog i länet. Därför blir reservatet en viktig levnadsmiljö för många hotade arter. För att bibehålla naturkvaliteterna i området lämnas det att utvecklas fritt.

Skog, mossar och göl

Totalt utgörs 30 hektar av reservatet av naturskog. Resterande delar är tallmossar, kärr samt öppet vatten i Haggölen. Viktiga signalarter (art som är utmärkande för en viss naturtyp) som hittats i Hultserum är bland andra garnlav, talltagel, nästlav, gammelgrans- lav, tallticka och platt fjädermossa. I området förekommer dessutom den sällsynta skalbaggen reliktbock. Den är beroende av solexponerad bark på fristående, grova tallar.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2001 Areal: 43,3 hektar varav 41,7 hektar land Kommun: Västervik Markägare: Naturvårdsverket Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet nås via en enskild väg som börjar i Hultserums by, NV Ankarsrum.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon, cykel eller farkost utanför utpekade vägar.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Rida, köra häst och vagn eller liknande utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Ta loss bitar av berggrunden.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

Kontakt

E-postadress

Per Markus Jönsson

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner