Naturreservat

Åby sandbackar, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Ett område med internationell klass när det gäller svampar och en naturtyp som behöver stöveltramp för sin existens - Åby sandbackar är ett unikt stycke natur!

Traditionsrik betesmark

Naturreservat Åby sandbackar ligger i Åby by i Sandby socken. Sandbackarna är troligen en del av en tidigare strandvall som har omformats med tiden genom vinderosion, så att bland annat större sanddyner bildats. Eftersom området är mycket sandigt och magert har det därför varit bäst lämpat för bete. Den kontinuerliga beteshävden i området har haft en stor betydelse för områdets biologiska värden. Fram till slutet av 1950-talet har både nötkreatur och hästar betat området och sedan dess bara nötkreatur.

Sandstäppens karaktär

Sandstäpp kan bara utvecklas i områden med mycket lite nederbörd (450-650 mm/år) med torra, varma somrar och där det finns kalkrik sand. Sandstäpp är en öppen och trädlös naturtyp som ofta uppkommit genom mänsklig aktivitet. Den känns igen på att växttäcket inte täcker den kalkrika, sandiga marken helt. För att inte övergå i andra växtsamhällen är sandstäppen beroende av störningar, så att kalkrik sand hela tiden blottläggs. I det äldre jordbruket skedde det genom beteshävd, där djuren trampade och sparkade upp små ytor eller genom att marken plöjdes.

Flora och fauna

Idag är Åby sandbackar ett eldorado när det gäller arter. Här finns karaktärsarter som gräsen tofsäxing och sandtimotej men också blommor som hedblomster och hjärtstilla. Markerna är dessutom oerhört viktiga för svampfloran och här finns flera arter som är internationellt hotade. Bl a finns här Europas största förekomst av stäppröksvamp! Mängder av insekter, särskilt bin är också beroende av dessa varma sandiga marker och också inom dessa artgrupper finns riktiga rariteter som stortapetserarbi och guldsandbi men också skalbaggar som heddyngbagge och fjärilar som t ex mindre blåvinge och åkervindefly.

De växter och djur som lever i Åby sandbackar är visserligen ovanliga men de behöver störning i marken! Du behöver inte vara rädd för att beträda marken - tvärtom!

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2009 Areal: 25 hektar Kommun: Mörbylånga Markägare: Enskilda Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Reservatet ligger sydost om Gårdby på östra Öland. Reservatet går att nå med bil från Sandby.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.
 • Avsiktligt förstöra eller ta bort spillningshögar från området (med hänsyn till dynglevande skalbaggar).

Kontakt

E-postadress

Per Markus Jönsson

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner