Naturreservat

Hökafältet, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Hökareservatet bjuder på härliga vandringar över öppna sanddyner och genom sluten tallskog. Här finns också en 2,5 kilometer lång led som är särskilt anpassad för rullstol, rullator eller barnvagn. I reservatet finns ett rikt växt- och djurliv som präglas av den sandiga miljön.
På de öppna sandmarkerna utmed havet finns en mosaik av ovanliga och värdefulla vegetationstyper. Har du tur kan du sommartid få se den mycket sällsynta fältpiplärkan, som är en karaktärsart för sanddynerna. Hämpling och sånglärka är desto vanligare. Den öppna, solbelysta sanden uppskattas även av steklar och skalbaggar. I Höka lever bland annat de ovanliga arterna dynfrölöpare och flygsandvägstekel.

Innanför dynerna växer lövskog och buskar på fuktig mark och österut vidtar en vidsträckt sandslätt bevuxen med vanlig tall och bergtall. I tallskogen sjunger tofsmes och talltita livligt under våren.

Näktergal och rörsångare

I den norra delen av reservatet öppnar sig en fuktig betesmark utmed Lagan. På strandängen växer sällsyntheter som dvärglin, rödlånke och fyrling. Lagans utlopp ut i havet, Lagaoset, förändras ständigt på grund av havets strömmar. Här i norra delen, vid Lagaoset, finns ett fågeltorn. Från vassruggarna invid ån hörs sävsångare och rörsångare och i strandskogen vistas näktergal och svarthätta. I åbrinken finns också en värdefull moss- och lavflora. Namnet Höka syftar troligen på den krök som Lagan gör före utloppet.

Storskalig trädplantering

Tallskogen i reservatet planterades under 1800-talet för att stoppa sandflykten. Skogen som en gång planterades i ett försök att binda sanden har idag blivit ett problem då den slutit sig och bara några få procent av de förr så öppna sanddynerna återstår. Sandblottorna har istället täckts av gräs, vresrosor och lövsly. Ingreppen och störningarna har haft en negativ påverkan på naturmiljön och många arter som förr var vanliga är nu rödlistade.

Nya skötselåtgärder

För att rädda sanddynernas unika växt- och djurliv måste vi återigen skapa spelrum för vindarnas och sandens dynamik. För att åstadkomma detta har vi genomfört omfattande skötselåtgärder. På några ställen har vresros och annan buskvegetation grävts bort och bergtall ryckts upp. På så vis skapas åter dynsänkor med bar sand där sandbin och andra värmeälskande insekter kan sola sig. För att gynna insektslivet har också småskaliga bränningar genomförts vilket sätter fart på käringtand och andra blommande örter där insekterna söker nektar. Målet är att hotade arter ska räddas och försvunna arter ska få en möjlighet att hitta tillbaka.

Hökafältets naturreservat är ett av de områden i Halland som har restaurerats inom ramen för EU-projektet Sand Life.

Mat och boende i Mellbystrand

I närliggande orten Mellbystrand finns både camping, hotell och vandrarhem. Här finns också restauranger och affärer.

Begränsad framkomlighet med bil

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Dominerande naturtyp: Dynlandskap

Kommun: Laholm

Areal: 417 hektar varav 51 hektar vatten

Skyddat sedan: 1972, utvidgat 2009

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i det större skyddade kustområde som benämns Laholmsbuktens sanddynsreservat och som ingår i Natura 2000.

Hitta hit

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • utöver på markerad bilväg framföra motordrivet fordon och parkera annat än på anvisade platser, med undantag för servitutsinnehavare och för framförande av motordrivna rullstolar,
 • tälta
 • ställa upp eller övernatta i husvagn eller husbil,
 • cykla annat än på markerade bilvägar och cykelled,
 • medföra okopplad hund med undantag för vid jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift
 • lägga upp eller varaktigt förtöja båtar; dock kan efter tillstånd från Länsstyrelsen förtöjning och uppläggning ske på plats som anvisats av naturvårdsförvaltaren.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller samla in gräs, örter, mossor eller lavar. Plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsen tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur.

Kontakt

Adress

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

E-postadress

Länsstyrelsen i Hallands län

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner