Natuurgebied

Hökafältet, Naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Hökareservatet bjuder på härliga vandringar över öppna sanddyner och genom sluten tallskog. Här finns också en 2,5 kilometer lång led som är särskilt anpassad för rullstol, rullator eller barnvagn. I reservatet finns ett rikt växt- och djurliv som präglas av den sandiga miljön.
På de öppna sandmarkerna utmed havet finns en mosaik av ovanliga och värdefulla vegetationstyper. Har du tur kan du sommartid få se den mycket sällsynta fältpiplärkan, som är en karaktärsart för sanddynerna. Hämpling och sånglärka är desto vanligare. Den öppna, solbelysta sanden uppskattas även av steklar och skalbaggar. I Höka lever bland annat de ovanliga arterna dynfrölöpare och flygsandvägstekel.

Innanför dynerna växer lövskog och buskar på fuktig mark och österut vidtar en vidsträckt sandslätt bevuxen med vanlig tall och bergtall. I tallskogen sjunger tofsmes och talltita livligt under våren.

Näktergal och rörsångare

I den norra delen av reservatet öppnar sig en fuktig betesmark utmed Lagan. På strandängen växer sällsyntheter som dvärglin, rödlånke och fyrling. Lagans utlopp ut i havet, Lagaoset, förändras ständigt på grund av havets strömmar. Här i norra delen, vid Lagaoset, finns ett fågeltorn. Från vassruggarna invid ån hörs sävsångare och rörsångare och i strandskogen vistas näktergal och svarthätta. I åbrinken finns också en värdefull moss- och lavflora. Namnet Höka syftar troligen på den krök som Lagan gör före utloppet.

Starka strömmar i havet och lurigt utlopp

Laholmsbukten är långgrund men kan drabbas av mycket starka strömmar och plötsliga havsbottenförändringar vid blåsiga dagar. Dras du med av strömmen så försök hålla kursen längs med kustlinjen för att komma ur.

Då utloppet vid Lagaosen, som är Lagans utlopp flyttar på sig under året beroende på väder och vind så är ytorna runt utloppet ibland luriga, med mjuk sand som kan upplevas som kvicksand, där man lätt kan sjunka ner. Så var extra försiktig med var du sätter ner fötterna när du är ute och går här.

Storskalig trädplantering

Tallskogen i reservatet planterades under 1800-talet för att stoppa sandflykten. Skogen som en gång planterades i ett försök att binda sanden har idag blivit ett problem då den slutit sig och bara några få procent av de förr så öppna sanddynerna återstår. Sandblottorna har istället täckts av gräs, vresrosor och lövsly. Ingreppen och störningarna har haft en negativ påverkan på naturmiljön och många arter som förr var vanliga är nu rödlistade.

Nya skötselåtgärder

För att rädda sanddynernas unika växt- och djurliv måste vi återigen skapa spelrum för vindarnas och sandens dynamik. För att åstadkomma detta har vi genomfört omfattande skötselåtgärder. På några ställen har vresros och annan buskvegetation grävts bort och bergtall ryckts upp. På så vis skapas åter dynsänkor med bar sand där sandbin och andra värmeälskande insekter kan sola sig. För att gynna insektslivet har också småskaliga bränningar genomförts vilket sätter fart på käringtand och andra blommande örter där insekterna söker nektar. Målet är att hotade arter ska räddas och försvunna arter ska få en möjlighet att hitta tillbaka.

Hökafältets naturreservat är ett av de områden i Halland som har restaurerats inom ramen för EU-projektet Sand Life.

Mat och boende i Mellbystrand

I närliggande orten Mellbystrand finns både camping, hotell och vandrarhem. Här finns också restauranger och affärer.

Begränsad framkomlighet med bil

Om kamerabevakningen vid skogsvaktarbostaden Hökhult

Skogvaktarbostaden Hökhult kamerabevakas med direkt närområde i syfte att förhindra och utreda brott. Materialet lagras i 30 dagar. Materialet kan vid behov skickas vidare till polis och användas i juridiska processer. All skadegörelse och brott på platsen kommer att polisanmälas. Det sker ingen kamerabevakning utanför gårdsområdet.

Vid pågående brott ring 112. Ingrip inte själv. Om brott har skett ring 114 samt meddela Länsstyrelsen på 010-224 30 00.

Kamerabevakning sker i samarbete med bevakningsföretag.

Information om hur Länsstyrelsen i Hallands län hanterar dina personuppgifter hittar du på sidan www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Våtmarksprojekt

Digital folder

Här finns information och fakta om projektet Sand Life och Hökafältet, presenterat på ett enkelt och kortfattat sätt i text, bild och kartor.

Svensk version Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Engelsk version Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tysk version Länk till annan webbplats.

PDF-version Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Get here by public transport

Activiteiten en faciliteiten

 • Natuurgebied Natuurgebied

Toegankelijkheid

 • Rolstoel toegankelijk Rolstoel toegankelijk

Feiten

Dominerande naturtyp: Dynlandskap

Kommun: Laholm

Areal: 417 hektar varav 51 hektar vatten

Skyddat sedan: 1972, utvidgat 2009

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i det större skyddade kustområde som benämns Laholmsbuktens sanddynsreservat och som ingår i Natura 2000.

Routebeschrijving

Hökafältet ligger i Laholms kommun.Cykel: Kattegattleden går genom reservatet. Cykelställ finns vid entrén.Kollektivtrafik: Hållplats ”Mellbystrand (Strandhotellet)”. Härifrån är det cirka 1 kilometer till reservatet.Bil: Tag av E6 vid Laholm och kör mot Mellbystrand. Passera stormarknad och sväng höger i T-kors. Efter 2 kilometer finns parkering invid motionsspår vid reservatets södra del. GPS (WGS84): Lat N 56° 31’ 16" Lon E 12° 57’ 11" (södra parkeringen Hökafältet).

Regelingen

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • utöver på markerad bilväg framföra motordrivet fordon och parkera annat än på anvisade platser, med undantag för servitutsinnehavare och för framförande av motordrivna rullstolar,
 • tälta
 • ställa upp eller övernatta i husvagn eller husbil,
 • cykla annat än på markerade bilvägar och cykelled,
 • medföra okopplad hund med undantag för vid jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift
 • lägga upp eller varaktigt förtöja båtar; dock kan efter tillstånd från Länsstyrelsen förtöjning och uppläggning ske på plats som anvisats av naturvårdsförvaltaren.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller samla in gräs, örter, mossor eller lavar. Plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsen tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur.

Contact

Adres

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

E-mailadres

Länsstyrelsen i Hallands län

naturreservat.halland@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app