Naturreservat

Knösö naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I den kuperade terrängen på Knösö finns omväxlande natur med hagmarker, hällmarker och lummig skog och fornlämningar i form av olika stengravar.

Området utgörs av den södra delen av en upp till 20 meter hög bergsrygg av granit som löper i nord- sydlig riktning och sträcker sig ut i havet mellan Verkö och Säljö. Ek och bok är de vanligaste trädslagen, men här finns också tall, björk, rönn och enbuskar. Här finns vackra hagmarker med ek, hassel, enbuskar och enstaka bokar. I det gamla beteslandskapet står imponerande jätteekar med vida kronor. Betesdjur ser till att markerna delvis hålls öppna vilket gynnar de gamla trädjättarna och hagmarksfloran.

På den södra delen finns två fornlämningar i form av runda stensättningar och två stycken ”liggande hönor”, det vill säga stora block uppallade på mindre stenar. Dessa fornlämningar är gravmarkeringar.

Reservatsregler hittar du via länken nedan, men t.ex. får du inte medföra okopplad hund, tälta eller förtöja båt mer än två dygn på andra än härför ravsedda platser eller uppgöra eld annat än på härför avsedda platser.

Källa: Länsstyrelsen

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 1982

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Strövområde, ekhagmark, hällmark, kust, hav

Areal: 67 hektar, varav 32,5 hektar land och 34,5 hektar vatten

Markägare: Karlskrona kommun

Förvaltare: Karlskrona kommun

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Kör till Lyckeby, nordost om Karlskrona centrum. Där går en enskild väg ut till Knösö. Vägen är asfalterad fram till gränsen för naturreservatet och fortsätter som grusväg genom reservatet till Säljösund. Parkering finns vid norra delen av reservatet och vid Säljösund.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Knösö, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Störa djurlivet
  • medföra okopplad hund
  • uppställa husvagn
  • tälta eller förtöja båt mer än två dygn på andra än härför ravsedda platser
  • uppgöra eld annat än på härför avsedda platser
  • framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar
  • parkera annat än på härför anvisade platser
  • bedriva vattenskidåkning.

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner