Naturschutzgebiet

Svinö, Naturreservat

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Svinö är ett populärt ströv- och motionsområde med flera välbesökta badplatser. Större delen av ön domineras av skog som mot vattnet övergår i strandängar med rik växtlighet.

Spår av istiden

Svinö är uppbyggd av morän; material som avsatts av inlandsisen. Moränen på Svinö har utsatts för svallning vilket innebär att fint material har sköljts bort medan block och stenar blivit kvar. Ovanpå moränen ligger ett lager strandgrus som kastats upp av havet.

Svinös växtlighet

Norra och västra Svinö domineras av tall, de centrala delarna av gran. Skogen är troligtvis planterad för cirka 100 år sedan. I fuktsvackor växer björk och sälg och på senare tid har även ek etablerat sig. På ön växer också planterade trädarter som blågran, lärk och svarttall. Längs med stränderna finns en variationsrik flora med typiska strandängsväxter som salttåg, gulkämpar och strandkrypa. På försommaren färgas strandängarna rosa av blommande trift. På sensommaren övertar strandastern färgprakten med sina ljust violetta blommor.

Fågelliv

Skrattmås, gräsand, strandskata, vigg och skäggdopping är vanliga fåglar som kan ses vid vattnet. Rör man sig in mot ön så stöter man på skogsfåglar som bofink, lövsångare, talgoxe och rödhake.

Spännande lämningar

I nordöst finns lämningar efter Svinö skans. Den byggdes av danskarna under 1600-talet. Syftet med befästningen var att försvara segelleden genom Kalmarsund. I söder finns ytterligare en lämning i form av ett plant stenblock, det så kallade Kungsbordet. Tidigare har det omgivits av mindre stenblock att sitta på.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Beslutsår: 1974 Areal: 120 hektar varav 50 hektar land Kommun: Kalmar Markägare: Kalmar kommun Förvaltare: Kalmar kommun i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län

Anleitung

Ta Ölandsleden mot Öland. Strax innan Ölandsbron är det skyltat mot Svinö. Parkeringsplats och toalett finns.

Verordnungen

I naturreservatet får du inte:

  • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
  • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
  • Avsiktligt störa djurlivet.
  • Ta med hund som inte är kopplad.
  • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
  • Tälta.
  • Ställa upp husvagn eller liknande.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Per Markus Jönsson

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen