Hovfjället, Naturreservat

I naturreservatet Hovfjället samsas målsättningarna att bevara och vårda värdefull natur med anläggningar för friluftsliv. Här finns vandringleder, spår för längdskidåkning och backar för utförsåkning.
Naturen på Hovfjället varierar med hur högt upp på berget du befinner dig. Högst upp finner du ljungbevuxna hällmarker med vindpinade, knotiga tallar. Längre ner i sluttningarna övergår skogen till högrest granskog. Känslan av vildmark är påtaglig och förstärks av alla små tjärnar och myrar som ligger spridda i skogen.

Områdets mest urskogslika skog finns vid Vargmossen. Här växer resliga och smala "flaggstångsgranar" av fjällskogstyp tillsammans med tallar som är över 200 år gamla. Riktigt gammal skog finner du även vid Vadjebergen, Råkullsberget och i delar av Giljans dalgång. I den östra delen av reservatet karaktäriseras landskapet av förkastningar i form av stup och terrassliknande avsatser.

Delar av området ingår i EU:s ekologiska nätverk för skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Naturreservatet är en fristad för många arter som är beroende av gammal, orörd skog för sin överlevnad. Har du tur kan du få se typiska vildmarksfåglar som tjäder, orre, pärluggla, spillkråka och tretåig hackspett. Ett gammalt björnide visar att det har funnits björn i området. Det finns gott om bärmarker.

Fakta

Bildat: 1969, reviderat 1983

Storlek: 1400 hektar

Markägare: Privat, Staten, Bolag och Torsby kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil annat än på plats som upplåtits för ändamålet,
  • göra upp öppen eld annat än på plats som särskilt iordningställts och anvisats eller om totalt eldningsförbud utfärdas,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • gräva upp eller plocka växter,
  • störa djurlivet,
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg,
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur. Undantag endast i samband med tillåten jakt.
Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Läge: N Värmland, Torsby kommun. Naturreservat Hovfjället är skyltat från väg E45/E16 vid Överbyn cirka 17 km norr om Torsby. Vägen plogas.