Forn-/kulturminne

Fornlämning 2 - Gravfält, bebyggelse- och odlingslämningar från Vikingatiden vid Kaknäs

Forn-/kulturminne

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Vid Kaknäs finns en mycket ovanlig fornlämningsmiljö med spår efter en komplett bebyggelsemiljö från yngre järnåldern (vikingatid).

Gravfältet består av sammanlagt 30 gravar och är anlagt på krönet av en moränrygg. Merparten av gravarna ligger i en svag östsluttning som vetter mot en före detta havsvik. Inom gravfältet finns enstaka äldre skyttevärn varav den största är nergrävd i gravfältets största hög.

År 1932 undersöktes en mindre hög på gravfältets östra sida. I högen påträffades ett brandlager med brända ben samt nitar med rombiska nitbrickor. Längst i botten kom två keramikkärl. Fynden är typiskt vikingatida.

Direkt söder om gravfältet i en svag sluttning ligger resterna efter ett boplatsområde. Området avgränsas i söder av Kaknäsvägen. Tydligast syns två terrasseringar med stensatta kanter som är cirka 12–14 meter långa och cirka 7–8 meter breda. Öster om dessa är en längre terrassering i närmast nord-sydlig riktning som kan rymma fler huslämningar. Mot söder och sydväst finns delar av en terrassering eller husgrund där stora delar har grävts bort vid vägbygget.

Väster om och något nedanför boplatsytan finns odlingsytor med bland annat enstaka odlingsrösen.

Läs mer om fornlämningarna på Riksantikvarieämbetets hemsida: FornlämningL2015:7596 (gravfält)och L2015:7618 (husgrund).

Läs mer om områdets historia av Clas Tollin i boken ”Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården” (2017).

Aktiviteter och faciliteter

  • Forn-/kulturminne Forn-/kulturminne

Kontakt

E-postadress

Kontakta Nationalstadsparken

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner