Naturreservat

Hvalstaskogen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Hvalstaskogens naturreservat, beläget vid sjön Valdemaren, består av gammal granskog som växer i en brant och blockig sluttning. Området är särskilt känt för sina ovanliga mossor och lavar, inklusive den sällsynta violettgrå tagellaven som trivs på gamla granar. Reservatet saknar anlagda stigar, vilket gör det till en utmaning att vandra i den blockiga terrängen, men besökare kan njuta av en rik biologisk mångfald, särskilt under sommarhalvåret.

Skogen domineras av granar med inslag av gamla aspar och tallar, samt enstaka vårtbjörkar, sälgar, rönnar, enar, hassel och klibbal. Blåbär är en vanlig markväxt medan den fridlysta orkidén knärot är mer sällsynt. Död ved är viktig för den biologiska mångfalden, och i Hvalstaskogen finns kräsna arter som långfliksmossa, vedtrappsmossa, trådticka och ullticka. Den sällsynta gröna sköldmossan växer på förmultnade granstockar och kräver hög luftfuktighet för att trivas. Området är otillgängligt för friluftsliv och inga vägar leder in till reservatet.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2014

Areal: 16,5 hektar

Karaktär: Grannaturskog

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Parkering

Området är otillgängligt för friluftsliv, inga vägar leder in till reservatet. Läs mer på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats.

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 8 kilometer väster om Flens tätort, cirka 3 kilometer norr om Sköldinge, utmed sjön Valdemarens södra strandlinje. Området är otillgängligt för friluftsliv, inga vägar leder in till reservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp en mindre brasa.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • Elda

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Anordna lägerverksamhet.
  • Anordna tävlingar.

Kontakt

Adress

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

E-postadress

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@katrineholm.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen