Naturreservat

Yxnevik, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Yxnevik naturreservat består till största delen av ekdominerad ädellövskog. Området har höga botaniska och zoologiska värden, framförallt sett till insektsfaunan.

Vegetation

Tillsammans med havsstrandäng, blandskog, häll- och hagmark bildar lövskogen en omväxlande landskapsmosaik. I ädellövskogen dominerar eken med allt från unga exemplar till gamla och döda träd. Av övriga lövträd i reservatet finns bland andra ask, lind och alm. Många av träden bär spår av hamling. Buskskiktet på de öppna områdena domineras av enar men här växer också nypon och hassel.

Adam och Eva

Ett flertal arter inom reservatet är sällsynta i Sverige. Bland lavar, mossor och svampar kan nämnas bårdlav, gråvit vårtlav, rostfläck, fällmossa och guldlockmossa medan kärlväxterna representeras av bland andra kattfot, orkidén Adam och Eva samt sårläkan, som förr användes inom folkmedicinen.

Hasselsnok

Av sällsynta insekter finner vi bland andra taggbock, sälggetingbock, grön aspvedbock samt ekoxe, landets största skalbagge där hannen kan bli närmare 8 cm lång. Bland Yxnevikreservatets grod- och kräldjur förekommer den i landet sällsynta hasselsnoken, som mer liknar en huggorm än en vanlig snok. Den är värmeälskande och lever av ödlor, ormar och små möss. Föder levande ungar.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2002 Areal: 38 hektar Kommun: Västervik Markägare: Enskilda Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Yxneviks naturreservat ligger cirka 10 km söder om Västervik och cirka 1 km öst om Västrums kyrka.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Göra upp eld.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Ta loss bitar av berggrunden.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Göra undersökning eller forskning.

Kontakt

E-postadress

Per Markus Jönsson

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner