Naturreservat

Övetorp, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet utgörs till största delen av ädellövskog. Dominerande skogstyp är blandädellövskogen som är typisk för Mittlandet.

Vegetation

Vanligen dominerar ask eller ek trädskiktet. I övrigt förekommer bland annat avenbokskog, hasselrik ekskog, askskog och sumpalskog. Den sällsynta vresalmen växer i området. Några mindre öppna våtmarker förekommer insprängt i skogen. Vissa av våtmarkerna fungerar som reproduktionslokaler för den sällsynta långbensgrodan.

Blomster

Inom reservatsområdet finns också hävdade naturbetesmarker som till största delen utgörs av örtrika ängshavre- och älväxinggräsmarker. Här förekommer även avsnitt med alvarmark. Bland växterna kan nämnas flockarun samt olika orkidéer som exempelvis krutbrännare.

Fågelliv

Reservatets fågelfauna är rik med bland annat god förekomst av flera lövskogslevande arter. Arter som skogsduva, mindre hackspett, göktyta och bivråk har noterats. Även vadarfåglar förekommer med häckning i öppna, fuktigare områden.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2002 Areal: 105 hektar Kommun: Mörbylånga Markägare: Enskilda samt Staten genom Naturvårdsverket Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 8 km NV Färjestaden. Från Algutsrum kör man mot Jordtorp. Framme i byn ta av mot Övetorp. Kör genom Övetorps by och uppför backen till iordningställd parkeringsplats. Därifrån kan man gå tillbaka nedför backen och gå in på brukningsvägen som leder till reservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Göra upp eld.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Ta loss bitar av berggrunden.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.

Kontakt

E-postadress

Per Markus Jönsson

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner