Naturreservat

Norra Tjusts skärgård, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I naturreservatet Norra Tjust skärgård finns över 200 öar, holmar och skär. Skärgårdens natur skiftar från karga, kalspolade skär i öster till skogsklädda, lummiga öar i väster och inbjuder till båtliv, paddling, fiske och bad.

Skärgårdshistoria

Norra Tjust skärgård befolkades redan under medeltiden. Öborna levde i huvudsak av fiske, i kombination med boskapsskötsel. På öarna Gamla Städsholmen, Lindö och Fårholmen gick det får ända in på 1980-talet.

Fåglar högt och lågt

Skärgården har ett rikt fågelliv. Från Städsholmen hörs högljudda skrik, där skärgårdens största koloni med fiskmås, skrattmås och silvertärna finns. Änder och doppingar drar nytta av de vaksamma måsarna och placerar gärna sina bon mitt i kolonin. På kalspolade små öar och skär häckar t ex ejder, gravand och strandskata. Den mäktiga havsörnen är återigen en av skärgårdens karaktärsfåglar efter decennier av framgångsrikt naturvårdsarbete.

Ovan och under ytan

Skärgårdens växtlighet är omväxlande. På mindre öar och skär i yttre havsbandets växer främst lavar medan gräs, örter och buskar är förpassade till skrevor och sänkor. På de större öarna, i kuperad och blockrik terräng, växer hällmarkstallskog med ett inslag av ek, klibbal och asp. Till karaktärsarterna hör kärleksört, styvmorsviol, gul fetknopp och tjärblomster. En stor del av naturreservatet består av grunda havsområden. Över bottnarna breder bälten med blåstång och kransalger ut sig. Vegetationen tjänar som uppväxtområde för fisk, då den erbjuder såväl skydd som mat.

Besöksinformation

Området är välbesökt av fritidsbåtar under sommaren. Norra Tjust skärgård är en sammanslagning av tre tidigare naturreservat; Stora Grindö, Städsholmen och Jutskär.

På Städsholmen finns en brygga för allmänheten. Naturhamnar finns bland annat på Lindö, Storkläppen, Lotsskackelsholmen och Viggskär. Beträdnadsförbud råder dock på Viggskär och flera andra områden under tiden 1 april till 10 juli, se reservatskartan.

Toaletter och sopkärl finns på Lotsskackelsholmen, Lindö och på Städsholmen.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2009 Areal: 2389 hektar varav 242 hektar land Kommun: Västervik Markägare: Enskilda Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet sträcker sig från Stora Grindö i norr nästan ända ner till Hasselö och Sladö i söder. Naturreservatet kan endast nås sjövägen. Reguljär båttrafik finns inte. Den norra delen av området med Stora Grindö som huvudö nås från land från Båtsviken vid Lerglo, öster om Loftahammar. Mellersta och södra delen av naturreservatet med Städsholmen och Jutskär som större bebyggda öar nås från land från Hallmare sydost om Loftahammar. En farled passerar rakt genom naturreservatet i nordlig riktning. I övrigt är dock stora delar av skärgården grund och förhållandevis svårnavigerad.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 10 juli får du inte vara närmare än 100 meter från öar och skär på de områden som är markerade med röd färg på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Under 1 april - 10 juli får du inte vara närmare än 100 meter från öar och skär på de områden som är markerade med blå färg på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Köra vattenskoter.
 • Åka vattenskidor.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

Kontakt

E-postadress

Per Markus Jönsson

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner