Naturreservat

Långrälla-Borg, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Långrälla-Borg skyddas ett större sammanhängande område med luckig hasselskog – ett hässle. Det är en mycket ovanlig naturtyp i Sverige och många av de växt- och djurarter som är knutna till denna miljö är hotade. I reservatet finns också ädellövskog och ett kärr, Borgmossen.

Betat sedan länge

Områdets marker har betats sedan lång tid tillbaka, då de tillhört byarna Långrällas och Bettorps utmarker. Betet har skapat en mosaik av solvarma gläntor, blomsterrika bryn och skuggiga lundmiljöer. På senare år har betet minskat vilket lett till igenväxning och därmed missgynnas många av reservatets ovanliga arter. För att skapa och upprätthålla värdefulla gläntor och brynmiljöer kommer röjningar och bete framöver att vara en viktig del av reservatsskötseln.

Rik flora

Om våren blommar det mycket i hasselskogen. Då ses vit-, gul- och blåsippor tillsammans med majsmörblomma, tandrot och gullviva. Till sommarens flora hör orkidéer som skogsknipprot, Sankt Pers nycklar och nästrot. På fuktängarna utmed Borgmossen växer orkidéerna flugblomster och ängsnycklar liksom majviva och den för väddnätfjärilen så viktiga ängsvädden.

Hotade svampar

På hösten kan markerna i reservatet fullkomligt explodera av sällsynta och märkvärdiga svampar. Gemensamt för många av dess är att de är kalkgynnade och beroende av hassel.Särskilt bra trivs svamparna i smågläntor och bryn som kreaturens bete skapar. Till reservatets rariteter hör slöjröksvamp och ungersk hjorttryffel. Hjorttryffeln har bara hittats på en till lokal i Sverige, på gotland.

Värdefull buske

Ända fram till mitten av 1900-talet var hässlena en mycket viktig resurs för boende i trakten. Förutom att man åt nötterna kunde de också bidra med ett betydande tillskott till hushållens ekonomi vid goda nötår. I hässlena kunde man också hämta prima ved.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2013 Areal: 30,5 hektar Kommun: Mörbylånga Markägare: Enskilda Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Vägen mellan Färjestaden och Norra Möckleby, sväng av norrut mot Grå borg. Parkering finns vid Vitterhetsakademiens parkering vid Gråborg, varifrån man kan ta sig till reservatet med hjälp av stigar och skyltar.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

Kontakt

E-postadress

Per Markus Jönsson

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner