Naturreservat

Konungsbacken, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Här finns betesmarker med spärrgrenig ek och andra lövträd i direkt anslutning till vidsträckt ädellövskog och lövsumpskog. Alla de tre förekommande almarterna i vårt land finns i reservatet. Särskilt intressant är den stora förekomsten den hotade vresalmen, som kanske har sitt starkaste fäste i hela landet just i det här området.

Vegetation

Reservatet är en vacker mosaik av gammal ädellövskog och betade, öppna marker. I reservatet finns en rik svampflora och många rödlistade insekter som är knutna till allt från de slutna skogarna med död lövved till de ljusa, öppna och betade ekmarkerna. Runt omkring ett par centralt belägna kärr med humle klängandes i de klena askarna, breder ett större område med en fuktig, omkring 100-årig alm- och askskog ut sig. Förutom ask och skogsalm är lundalm och vresalm vanligt, och både lind och lönn förekommer också. Små fuktsänkor och fuktstråk vindlar sig fram genom den slutna skogen, skapar rum med blottad jord, ger rummen en jämn luftfuktighet och tvingar de gamla träden att bilda stödjande breda rotben.

Vresalmens paradis

Den rödlistade vresalmen är vanlig i stora delar av sumpskogarna och lundmiljöerna, faktiskt så vanlig att Konungsbacken är lite av ett "vresalmens paradis"!

Kultur och natur hand i hand

Att stora delar av reservatet hävdats genom slåtter- eller bete under mycket lång tid har präglat områdets naturvärden. Denna kontinuerliga hävd har starkt bidragit till att utveckla den biologiska mångfald som nu finns här. Den tidigare mer omfattande hävden av området innebar även att landskapet var mer öppet, vilket flera spärrgreniga träd inom området ännu vittnar om. Områdets artrika flora och vidgreniga lövträd har därför inte bara höga biologiska värden utan även betydande kulturhistoriska värden. De berättar om den historiska markanvändningen och hur denna har bidragit till de höga naturvärden som nu finns i reservatet.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2009 Areal: 112,1 hektar Kommun: Mörbylånga Markägare: Enskilda Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Sväng av från väg 136 i Ölands Skogsby, riktning Kalkstad. I första högerkurvan utanför byn finns en parkering varifrån en körväg leder fram till fots till reservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter. Du får plocka bär.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter, kräftdjur, snäckor, musslor, maskar eller andra ryggradslösa djur.

Kontakt

E-postadress

Per Markus Jönsson

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner