Naturreservat

Gammalsby sjömarker, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Gammalsby sjömarker ingår i ett samman­hängande kulturlandskap på östra Öland. Kusten kantas av öppna betesmarker, så kallade sjömarker. Sjö­markerna har en lång tradition som betes- och slåtter­marker. De äldsta kända spåren efter människors närvaro i reservatet är förhistoriska lämningar i form av husgrunder, stensträngar och grav­rösen. Karakteristiskt för området är det stora antalet parallella stenmurar som visar den historiska markuppdelningen mellan gårdarna.

Eldorado för fågelskådaren

Östra Ölands sjömarker är ett av Europas värde­fullaste fågelområden. De öppna markerna och grunda bottnarna är mycket viktiga för häckande och rastande fågel. Storspov, strandskata, skärfläcka, rödbena och gravand tillhör karaktärs­arterna. Här förekommer också hotade arter som sydlig kärrsnäppa, rödspov och småtärna. Området gästas årligen av ett stort antal arktiska vadare och gäss.

Fristad

Ön Gammalsbyören är särskilt värdefull för fågel­livet. Här kan fåglarna ostört leta föda bland driftvallar och tång. Ön är helt fri från buskar och träd viket gynnar markhäckande fågel eftersom kråkor och andra bopredatorer saknar utsiktsposter.

Berättande flora

Sjömarkernas mångfald av växter är i sig mycket värdefull men också kulturhistoriskt intressant. Den rika förekomsten av hävd­gynnade arter vittnar om hur markerna kontinuerligt nyttjats för slåtter och bete sedan lång tid till­baka. Så njut av blomsterprakten och begrunda att blommorna också berättar ett stycke markhistoria!

Besöksinformation

Genom området med beträdnadsförbud går en strövstig som är tillgänglig året runt.Toalett och badplats vid Seby läge i norra änden av reservatet.

Två skådarplattformar finns inom området.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2007 Areal: 178,7 hektar varav 82,9 hektar land Kommun: Mörbylånga Markägare: Enskilda Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Området är lättillgängligt med Seby läge i norr och Gräsgårdshamn i söder. På båda sidor finns iordningsställda parkeringsplatser.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 31 juli får du inte vara på de områden eller stigar som är markerade på kartan, som du kan se längre ner på sidan eller på plats i reservatet.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Köra eller landa lågflygande luftfarkost.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

Kontakt

E-postadress

Per Markus Jönsson

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner