Naturreservat

Beijershamn, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Tack vare ett misslyckat hamnbygge på 1800-talet blev Beijershamn en av Ölands förnämsta fågellokaler. Fåglarna uppskattar de betade strandängarna, de långgrunda vikarna, skogen, skären och holmarna. För dig som besökare finns det fina möjligheter att njuta av alla fåglar från fågeltornet, skådarplattformen och strövstigarna.

Hamnen som blev fågelparadis

Historien om Beijershamn rymmer såväl ett storskaligt misslyckande som en succé. Den hamn som byggdes här på mitten av 1800-talet visade sig vara felkonstruerad. Bottnarna slammade igen och sjöfarten uteblev. Efter 15 år togs Beijershamn helt ur bruk. Men när hamnarbetarna checkade ut flyttade fåglarna in. För med naturen som arkitekt skapades en formidabel fågelmiljö med strandängar, vassar och öppna vattenytor.

En av Ölands finaste

Idag är Beijershamn en mycket värdefull fågellokal, både för häckande och rastande fåglar. I mitten av 1900-talet var bilden en annan. Då hade området vuxit igen till den grad att många fåglar inte längre trivdes. Tack vare omfattande röjningsarbeten på 1980-talet, initierade av Ölands Ornitologiska Förening, och årligt kreatursbetande är Beijershamn återigen ett fågelparadis. Från stigen som leder ut mot piren och fågeltornen får man en bra överblick av området och dess fågelliv. Totalt har långt över 200 olika fågelarter observerats vid Beijershamn. Karaktärsarter under våren är skärfläcka, silvertärna och gulärla.

Inte bara fåglar

Vill du se många olika fjärilar har du kommit rätt. Inte mindre än 650 av cirka 1000 svenska arter av storfjärilar har observerats här. En av dem är fönstervingespinnare. Beijershamn är den enda kända platsen i Norden för denna akut hotade art. Storfjärilar betyder dagfjärilar och stora nattfjärilar. Fjärilarna trivs i den gamla lövskogen, där temperaturen är hög och stabil, och i de öppna markerna. Fjärilarna plus alla andra småkryp i området erbjuder ett välfyllt skafferi för fladdermöss. Tolv av Sveriges arton fladdermusarter har hittats i reservatet hittills.

Samarbete med surfare

Vattenmiljöerna söder om Beijershamnspiren är också mycket bra för vind- och kitesurfing. Därför samarbetar Länsstyrelsen med Ölands Windsurfing Club och Svenska Kiteförbundet för att nå ut med informationen att det är viktigt att fåglarna i området inte störs av surfare under tider då många fåglar häckar eller söker mat i området. Tillsammans har vi tagit fram information som finns tillgänglig på surfingstränderna söder om Beijershamn. Du kan läsa mer i fliken här under.

Vandringsleder

I dagsläget är dessa leder inte markerade i fält men det är enkelt att se de upptrampade stigarna och följa träspången.

Stora Beijershamnsrundan

Cirka 2,5 km, börjar och slutar vid parkeringsplatsen i söder. Med start åt väster går första etappen på led med hårdgjord stenmjöl förbi södra tornet, längs stranden och ut på piren. En bit ut svänger leden och spången av mot norr och vandringen går över våtmarkerna med fantastisk utsikt över Kalmar sund och strandängarna innanför. Spången tar slut vid alskogens början och en kort stigning tar vid upp på den gamla strandvallen. Här går sträckningen längs en del av Mörbylångaleden tillbaka mot parkeringen. Vandringen går uppe på strandvallen kantad av gamla ekar, alskog och gläntor med torrängar. Delar av leden går genom marker som betas av nötboskap under stora delar av året. Underlaget är spång, naturmark (ibland blöt och lerig) samt grus. Självstängande grindar.

Lilla Beijershamnsrundan

Cirka 500 meter, börjar och slutar vid parkeringsplatsen i söder. Första sträckan går västerut och därefter norrut på led hårdgjord med stenmjöl ut till södra tornet och den rastplats som finns där. Därefter tar man av österut tillbaka på naturmark till parkeringen. Denna lilla slinga passar dig som inte orkar gå så långt och behöver sitta ner ibland men ändå vill uppleva naturen i Beijershamn. Passar bra för rullator. Underlag är led hårdgjord med stenmjöl och grusad brukningsväg, naturmark samt träspång. Självstängande grindar.

Pirpromenaden

Den självklara vandringen om våren för att uppleva ejdersträcket! Från parkeringen ut till pirspetsen och tillbaka är det ca 5 km. Börjar och slutar vid parkeringsplatsen i söder. Med start åt väster går första etappen på led med hårdgjord stenmjöl förbi södra tornet, längs stranden och ungefär halva vägen ut ut på piren. Underlaget på de yttre delarna av piren varierar beroende på högt eller lågt vattenstånd men räkna med ojämnt underlag och naturmark, ibland blött.

Mörbylångaleden

Vid parkeringsplatsen går en stig österut. Detta är en del av Mörbylångaleden. Stigen leder upp på strandvallen in i lövskogsmiljöer och förbi slåtterängar. Stigen är enbart hårdgjord med stenmjöl till den första slåtterängen. Leden fortsätter norrut ut ur reservatet där Mörbylånga kommun har en rastplats.

Tillgänglighet och besöksinformation

Parkering och toalett

I naturreservatets södra del finns en parkeringsplats. Vid parkeringsplatsen finns ett tillgänglighetsanpassat torrdass och flera rastbord varav ett är tillgänglighetsanpassat.

Information och tillträdestider

Information om reservatet och tider för tillträdesförbud finns vid entrén till leden från parkeringen och vid två andra ingångar till naturreservatet. Naturreservatet är tillgängligt hela året runt så länge man rör sig på områdets leder. Skyltar i markerna visar gränsen för tillträdesförbud.

Utkiksplatser

I naturreservatet finns två fågeltorn och två skådarplattformar. Skådarplattformen på piren är tillgänglighetsanpassad. Från piren och spången som är tillgänglighetsanpassade får man bra överblick över stora delar av reservatet. Övriga utsiktsplatser är inte tillgänglighetsanpassade

Rastplatser

Vid södra tornet finns det rastbord. Ett av dessa är tillgänglighetsanpassat på hårdgjord yta. Här finns också utförligare information om reservatet. Denna plats är avhägnad från betesdjuren och kan nås via led hårdgjord med stenmjöl och självstängande grindar. Denna plats är lättillgänglig även för dig med rörelsesvårigheter.

Intill norra tornet och utmed piren finns det vilbänkar.

Skådarplattformen i vassen i norra delen av reservatet har bord och bänkar samt träspång ut genom vassen. Nivåskillnader och trappa gör platsen sämre ur tillgänglighetssynpunkt.

Fåglar och fjärilar

Fågeltornen och skådarplattformen på piren har informativa skyltar om de fågelarter du kan se från dessa platser.

Vid slåtterängen uppe på strandvallen finns skyltinformation i form av en ”fjärilsbok” som visar några av de arter fjärilar du har chans att se vid ett besök där.

Vind- och kitesurfing

Beijershamnsviken norr om Haga park är ett av Sveriges viktigaste områden för fåglar som lever vid sandrevlar, öppna strandängar och i grunda vikar. Flera av dessa fågelarter är utrotningshotade och känsliga för störning under våren och sommaren då de lägger ägg och föder upp sina fågelungar och under hösten då de letar mat i området inför en krävande flytt. I Beijershamnsviken är det inte tillåtet att störa fågellivet under tiden 1 april till 31 oktober* i de områden som är markerade på kartan. Det är av stor betydelse att du tänker på det när du surfar eller kitar. Tack för att du visar hänsyn!

Surf- och kitekarta

Kontaktuppgifter och mer information

Om du har frågor, kontakta Länsstyrelsen Kalmar län, kontaktuppgifter hittar du längst ner på den här sidan.

Mer information om det värdefulla fågellivet i Beijershamnsviken finns på nätet, sök efter Beijerhamns naturreservat.

Du kan även prata med någon i styrelsen för Ölands Windsurfing Club eller Svenska Kiteförbundet.

*Det finns fridlysningsregler som förbjuder avsiktlig störning av vilda fåglar, särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder (4 § artskyddsförordningen (2007:845).

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Hamnen

I mitten av 1800-talet påbörjades bygget av en två kilometer lång pir som skulle bli en viktig hamn på Ölands västsida. Efter fem års arbeten stod hamnen klar 1858. Det visade sig dock att den var felkonstruerad och den började snabbt att slamma igen. Uppgrundningen innebar problem för sjöfarten och efter 15 år togs Beijershamn helt ur bruk.

Fantastiskt fågelliv

Allt eftersom uppslamningen fortskred började säv och vass att vandra in. Detta skapade med tiden en unik miljö med blandning av strandängar, vassar och öppna vattenytor. Tillsammans med den grunda viken och sandreveln blev Beijershamn en av Ölands viktigaste fågellokaler, både under häcknings- och flyttningstid. Från stigen som leder ut mot piren och fågeltornen får man en bra överblick av området och dess fågelliv. Totalt har runt 260 olika fågelarter hittills observerats vid Beijershamn.

För att skydda fåglarna i Beijershamn finns reservats­bestämmelser och fridlysningsregler (genom artskyddsförordningen) som gör det förbjudet att vistas på strandängar, sandreveln och den grunda viken. Förbudet gäller under våren och sommaren då fåglarna lägger ägg och föder upp sina fågelungar och under hösten då de letar mat i området inför en krävande flytt.

Hitta hit

Området ligger cirka 7 kilometer S Färjestaden. Det är lätt att nå med bil, buss och cykel. Skyltat från väg 136 ner mot Haga park.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 1. Köra motordrivet fordon någon annanstans än tillfartsvägen till parkeringsplats.
 2. Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 3. Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 4. Tälta.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Cykla utanför utpekade vägar eller stigar.
 7. Rida, köra häst och vagn eller liknande utanför utpekade vägar eller stigar utanför betesmark.
 8. Avsiktligt störa djurlivet.
 9. Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 10. Göra upp eld.
 11. Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 12. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 13. Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Kontakt

E-postadress

Per Markus Jönsson

per-markus.jonsson@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen