Naturreservat

Storemosse naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Storemosse är beläget i gränszonen mellan Laholmsslätten och skogsbygden. Reservatet utgörs av ett stort sammanhängande myrkomplex och naturliga blandskogar. Det kan vara besvärligt att ta sig fram över myren men du kan vandra i området och uppleva dess natur.

Trots den höga årsnederbörden finns det få myrmarker kvar i omgivningarna. Många mossar har dikats ut och torkat. I andra mossar har man brutit torv. Men Storemosse utsattes aldrig för några större ingrepp och dess orörda karaktär skyddar vi nu som naturreservat.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Dominerande naturtyp: Myr och blandskog

Kommun: Laholm

Areal: 101,4 hektar

Skyddat sedan: 2013

Ägare: Naturvårdsverket och privata ägare

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Reservatet saknar parkering. För vägbeskrivning, se länk till reservatets sida på Länsstyrelsens web.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • medföra okopplad hund,
  • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Kontakt

Adress

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

E-postadress

Länsstyrelsen i Hallands län

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner