Naturreservat

Hastaböke, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Hastaböke finns en gammal granskog med inslag av äldre lövträd och enstaka jättetallar. Granarna är upp till 250 år gamla. Skogen har stått orörd länge och hyser därför många ovanliga arter.

Reservatet består främst av granskog där många granar är 150–250 år gamla. Här finns också asp, bok, rönn och ek. Flera aspar är cirka 170 år gamla, vilket är en ansenlig ålder för ett trädslag som sällan blir äldre än 150 år. Ännu äldre är vissa av de tallar som växer i reservatet, en tall har visat sig vara hela 375 år! Historiskt sett har skogen troligen använts som skogsbetesmark och var då glesare jämfört med idag. De äldre tallarna och de enstaka enbuskar som finns i området vittnar om hur marken användes förr.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Dominerande naturtyp: Barrskog

Kommun: Hylte

Areal: 23 hektar

Skyddat sedan: 2003

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

​Hastaböke ligger i Hylte kommun.Bil: Från Halmstad/Hylte kör riksväg 26 till Skeppshult. Kör höger in på Bruksgatan vid Skeppshults gjuteri och fortsätt cirka 6 km. I T-kors kör höger och efter 1 km vänster. Efter 1,5 km ligger reservatet på ömse sidor vägen innan gårdarna i Hastaböke tar vid. Parkering finns intill vägen.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • framföra motordrivet fordon eller terränggående cyklar eller parkera annat än på anvisad plats,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning samt
  • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller tävling som kan inverka störande på naturmiljön.

Kontakt

Adress

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

E-postadress

Länsstyrelsen i Hallands län

naturreservat.halland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen