Naturreservat

Gullbranna, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Gullbranna hittar du några av Hallands mäktigaste sanddyner. Stranden lockar många badsugna besökare under sommarhalvåret. Innanför dynerna breder stora flygsandfält ut sig, som idag är klädda med planterad tallskog. För bara drygt ett sekel sedan var området så gott som trädlöst. Numera är öppna sandmarker en sällsynt naturtyp med ett hotat växt- och djurliv.
På dynerna närmast havet växer sandrör och strandråg. Innanför dessa hittar man gräs- och rishedar med en bitvis rik flora med arter som monke, flockfibbla och ängsviol. I fuktiga dynsvackor växer krypvide. Här häckar bland annat backsvala, fältpiplärka och rapphöna. Dynerna är också livsmiljö för flera ovanliga skalbaggar och steklar, till exempel den ovanliga bibaggen. På hösten kan du också med lite tur hitta den ovanliga dynstinksvampen.

Skogar med lianer

Både här i södra delarna av Gullbranna och i grannreservatet Tönnersa växer idag en frodig skog. Humle klättrar som lianer på de gamla alstammarna. I de fuktigare delarna, i den så kallade Trollskogen, har alarna ett vridet, spännande växtsätt på grund av vinden. Här, liksom i de fuktiga alkärren bakom dynerna i Tönnersareservatet, kan du få se landets minsta hackspett, mindre hackspett.

Vandringsled och bord

I reservatet finns det en utmärkt vandringsled. Norra rundan är cirka 1,3 kilometer. Åt söder finns två sträckningar varav den korta som man går via genvägen är cirka 2,1 kilometer. Går man senvägen är den slingan 2,8 kilometer. Karta finns som PDF längre ner på sidan. Det finns gott om rastplatser i området där man kan slå sig ner och njuta av sin medhavda fika. I norra delen av reservatet, vid parkeringen vid reservatvägen, finns det även ett dass.

Tallar som skydd för vinden

Övriga delar reservatet är bevuxet med tallskog som planterades under 1800-talet för att stoppa sandflykten. Numera växer tallen tillsammans med spontant inkomna lövträd. Under tallarna breder mattor av kråkbär ut sig. Skogen som en gång planterades i ett försök att binda sanden har idag blivit ett problem då den slutit sig och bara några få procent av de förr så öppna sanddynerna återstår. Sandblottorna har istället täckts av gräs, vresrosor och lövsly. Ingreppen och störningarna har haft en negativ påverkan på naturmiljön och många arter som förr var vanliga är nu rödlistade.

Landskap i förändring

Läget för Genevadsåns mynning ändras ständigt. Tidigare rann den ut i gränsen mellan reservaten Gullbranna och Tönnersa. Strömmarna längs havsstranden bygger på mynningen med sand och flyttar den norrut. Efter kraftiga stormar bryter ån på nytt en rak fåra mot havet. Efter stormen Gudrun 2006 bröt ån ett nytt sådant utlopp. Åns öppna strandkanter och havsstränderna intill är den enda kvarvarande fyndplatsen i Halland för de starkt hotade skalbaggarna strandsandjägare och havsstrandlöpare.

Nya skötselåtgärder

För att rädda sanddynernas unika växt- och djurliv måste vi återigen skapa spelrum för vindarnas och sandens dynamik. För att åstadkomma detta har vi genomfört omfattande skötselåtgärder. Röjning, bränning och småskalig markstörning är exempel på sådana åtgärder. Genom restaureringar ska hotade arter räddas och försvunna arter få en möjlighet att hitta tillbaka.

Gullbranna naturreservat är ett av de områden i Halland som har restaurerats inom ramen för EU-projektet Sand Life.

Boende och servering inte långt bort

Närliggande Gullbrannagården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har tält- och husvagnsplatser och har öppet året om. Här finns det även restaurang och kafé.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Dominerande naturtyp: Dynlandskap

Kommun: Halmstad

Areal: 107 hektar

Skyddat sedan: 1972

Ägare: Hallands Naturskyddsförening

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller samla in gräs, örter, mossor eller lavar. Att plocka bär eller matsvamp är dock tillåtet,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • utöver på markerad bilväg framföra motordrivet fordon och parkera annat än påanvisade platser, med undantag för servitutsinnehavare och för framförande av motordrivna rullstolar,
 • cykla annat än på bilvägar och markerad cykelled,
 • tälta eller övernatta i husvagn eller husbil,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • varaktigt förtöja eller lägga upp båt på land,
 • medföra okopplad hund.

Kontakt

Adress

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

E-postadress

Länsstyrelsen i Hallands län

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner