Naturreservat

Bröden naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I natursköna Bröden finns både hagmarker, ädellövskog och alsumpskogar. Det saknas markerade leder i reservatet men marken är lättströvad och du kan navigera i området med hjälp av vägarna, som löper som ett kors över området. Här kan du uppleva spår från förr i form av odlingsrösen, skåda intressanta fåglar eller bara strosa och njuta av grönskan under sommarmånaderna.

Naturen karaktäriseras av en finskalig mosaik av betade trädklädda hagmarker och öppna före detta åkertegar. Ädellövträden ek, ask och bok har en framträdande roll. Även alsumpskogar är vanliga och hassel växer ganska rikligt i området.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog och hagmarker

Kommun: Halmstad

Areal: 28 hektar

Skyddat sedan: 2018

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

På vägen mellan Årnarp och Mästocka tar man av på väg söderut där det står en vägskylt med texten Bröden 2. Denna avfart ligger drygt en mil från Årnarp och knappt en mil från Mästocka. Efter infarten kör man ett par kilometer innan man når ett vägkors, där man svänger vänster. Efter drygt 150 meter på denna väg når man reservatets parkering.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • tälta mer än två dygn i följd, dock aldrig i betesmarker,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar markerade i karta i bilaga 2B,
 • medföra okopplad hund. I betesmarker får kopplad hund endast medföras under perioden 1 november – 30 april, utanför betesmarker får kopplad hund medföras året om,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • inplantera för området främmande växt-, svamp- eller djurarter,
 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar, samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Kontakt

Adress

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

E-postadress

Länsstyrelsen i Hallands län

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner