Naturreservat

Rovennoppi, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Rovennoppi naturreservat karakteriseras av berget Rovennoppi, som höjer sig 525 meter över havet. Naturreservatet består i övrigt till större delen av äldre tallskog med myrmarker och en liten tjärn. Från vändplanen väster om reservatet kan du vandra längs sjön Södra Virkasjärvstrand. Skogarna och vattnet bjuder på fina naturupplevelser. Området ligger 6 kilometer väster om Tandsjöborg i Orsa Finnmark och omfattar 65 hektar. I Rovennoppi finns också spännande rasbranter och ett så kallat flarkkärr. Kärren utmärks av upphöjda och avlånga torvbildningar som omväxlar med blöta sänkor, vilket ger ett mycket speciellt intryck.

Värdefullt för många

Rovennoppi har mycket höga naturvärden knutna till områdets gamla tallar. Några rödlistade arter som förekommer är gammelgranskål, dvärgbägarlav och lunglav. Det betyder en svensk art som är hotad och/eller missgynnad. Rödlistan tas fram av Artdatabanken som bedömer grad av risk för artens utdöende.

Invandring och svedjeodling

Rovennoppi ligger i Orsa Finnmark, som är ett område där den finska invandringen var stor under 1600-talet. De levde då på svedjeodling och boskapsskötsel med skogsbete. Det finns rikligt med fäbodar i trakten och den närmaste ligger bara cirka 3 kilometer från naturreservatet.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Areal: 74 hektar Skyddsår: 2009, nytt beslut 2018 Ägare: Bolag Kommun: Ljusdal Förvaltare: Länsstyrelsen Karaktär: Skog och myr

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 6 kilometer väster om Tandsjöborg i Orsa Finnmark. En stig finns, cirka 200 meter, från vändplanen väster om reservatet längs sjön Södra Virkasjärvstrand.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Kontakt

E-postadress

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner