Naturreservat

Tromtö, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Tromtö naturreservat är känt för sin bokskog. Här kan du ta promenader i ett vackert herrgårdslandskap med ekhagar, bokskogar och mäktiga hagmarksträd.
Tromtö har varit del av det herrgårdslandskap som tillhört Johannishus Gods. År 1712 blev det instiftat till Johannishus Fideikommiss – ett rättsinstitut som upphörde 1964 då en lag om avveckling av Fideikommiss antogs. Området innehåller kustnära hagmarker, bokskogar, våtmarker, betade skärgårdsöar och artrika havsvikar.

Naturskogar

Tromtö naturreservat utgörs av halvön Tromtö med angränsande öar, skär och vattenområde. Här finns naturskogar med bok och ek som är rika på döda träd, hålträd och träd med tickor. I höjdlägen övergår skogen i ek-tallskog. Ett stort antal rödlistade eller i övrigt ovanliga arter lever i områdets skogar och hagmarker.

Engelsk park

Söder om Tromtö herrgård, finns en så kallad ”Engelsk park”. Promenadgångarna runt en skogklädd kulle är väl synliga i landskapet. På östra sidan leder gångarna upp till en utsiktsplats över västra fjärden.
Engelsk park är en stil som startade i England och som under främst 1700-talet spred sig till flera andra länder, bland annat Sverige. Stilen präglas av lummig grönska och mjukare naturliga former.

Tegelbruk och fornlämningar

I nordvästra delen av reservatet syns resterna av Tromtö tegelbruk, som anlades på 1760-talet. Idag återstår endast ruiner. Till tegelbruket hörde de numera vattenfyllda lertäkterna, som är viktiga lekvatten för groddjur.
Ett flertal fornlämningar finns inom naturreservatets landområde. Här finns ett gravröse, stenblock på underliggare och en stensättning från yngre bronsålder till äldre järnålder. Här finns även samt fossila åkrar med röjningsrösen från förhistorisk tid. Vid inloppet till Hjortahammarviken finns en vikingatida pålspärr från 900-talet. Spärren skyddade den inre delen av fjärden från fientliga båtar.

Tromtö våtmark

Längs vägen mot Tromtö gård finns ett våtmarksområde, Tromtö våtmark, som skapats på gammal invallad åkermark. Området är idag en intressant och lättskådad fågellokal.

Viktiga tångbälten

Vattenområdena runt Tromtö är rika på vegetation och är viktiga lekområden för fisk. Vegetationen ger fiskynglen ett gott skydd där de kan gömma sig och en god tillgång på föda.
I stora delar av fjärdarna finns mjukbottnar men runt öarna Ivö, Utö, Ekeskär samt Lövegrund och Utögrund finns steniga områden och berghällar där det växer blåstång och sågtång.

Tångbältena är viktiga för djurlivet och här finns bland andra tånglöss, musslor, snäckor och kräftdjur. Vegetationen i de grunda områdena är mycket riklig och på flera ställen dominerar ängar av kransalger.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 1982, utvidgat 2011

Kommun: Ronneby

Karaktär: Bok- och ekskog, ekhagmark, betesöar, marin miljö

Areal: 1 290 hektar, varav 374 hektar land och 916 hektar vatten

Markägare: Staten

Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Sväng söderut i Hasslörondellen vid E22:an mellan Karlskrona och Ronneby. Reservatet ligger öster om vägen efter cirka tre kilometer. Följ skyltningen till reservatsparkeringen i reservatets nordvästra del.Närmaste busshållplats är "Gravfältet Almö", strax väster om naturreservatet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tromtö, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark eller bottnar i vattenområdena
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • bortföra eller skada fågelbo
 • skada växande eller döda träd och buskar
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar
 • medföra lös hund annat än vid jakt
 • rida eller cykla annat än på väg eller för ändamålet markerade stigar
 • tälta eller på annat slå läger i naturreservatet mer än två dygn
 • ställa upp husvagn eller husbil i naturreservatet över natten
 • göra upp eld, använda campingkök annat än i anvisad eldplats
 • använda engångsgrillar
 • framföra farkost framdriven med vattenjetdrift i område markerat på sjökortet som är grundare än 3 meter (= innanför 3 meters kurvan i sjökortet) annat än vid direkt färd till/från brygga
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas.

Skydd för häckande fåglar

Till skydd för häckande fågel på öarna Tummaholmen, Lilla Ekeskär, Stora Ekeskär och Utö gäller särskilda föreskrifter för tiden 1 april till 15 juli och avser förbud att färdas eller uppehålla sig på öarna och inom ett vattenområde närmare än 50 meter från stränderna.

Till skydd för häckande fågel på Råholmarna gäller särskilda föreskrifter för tiden 1 februari till 15 augusti och avser förbud att färdas eller uppehålla sig på Västra och Östra Råholmen eller sundet däremellan samt ett vattenområde norr och söder därom som märks ut med bojar. Företrädare för Sjöscoutkåren af Chapman har rätt att via bryggan på nordöstra delen av Östra Råholmen kortvarigt besöka sin anläggning för tillsyn.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Blekinge

blekinge@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen