Naturreservat

Stärnö-Boön naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Stärnö och Boön är ett av Karlshamns viktigaste frilufts- och strövområden. Här kan du vandra i ädellövskogar och tallskogar, på hällmarker och längs kusten med utsikt över havet. På strandklippor syns jättegrytor och isräfflor. Området har även en rik kulturhistoria.

Bronsåldersröset Högarö finns på Stärnös högsta punkt. Bronsåldern inträffade i Sverige cirka 1 800–500 år före vår tideräkning. På Boön finns viktiga kulturminnen som speglar Karlshamns historia, bland annat platsen för det gamla örlogsvarvet (1658–1659), försvarsanläggningen Gamle skans och många spår av stenbrytning.

Området ligger på olika nivåer från drygt 50 meters höjd över Östersjön och ner till cirka 20 meters djup i omgivande vattenområden. Skogen på Stärnöhalvön består till största delen av ädellövträd (bok, ek, avenbok) men en betydande del domineras även av tall, bland annat på Bålabacken i sydost.

I delar av vattenområdet ner till 18 m djup förekommer lämningar från Yoldiatiden för 11 600 - 10 700 år sedan då havsytan var betydligt lägre än idag. Begreppet Yoldiatiden kommer från att saltvattensorganismer invandrade till Östersjön som till exempel Yoldiamusslan.

På havsbottnen har man hittat tallstubbar, som är rester av de tallskogar som växte i området under Yoldiatidens lågvattenperiod. Undervattensmiljön utgörs av hårda bottnar med hällar och block, samt sandbottnar. Vegetationen består av rödalger, bälten av blåstång och sågtång, samt ålgräsängar.

Reservatsregler finner du via länken nedan, men t.ex. får du inte medföra lös hund annat än vid skyddsjakt, framföra fordon eller cykla annat än på anvisade vägar inom reservatet, rida, tälta, ställa upp husvagn eller husbil över natten, eller göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad.

Källa: Länsstyrelsen

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2014

Kommun: Karlshamn

Karaktär: Kustlandskap med ädellövskog och tallskog, marin miljö, friluftsliv

Areal: 900 hektar varav 195 hektar land och 795 hektar vatten

Markägare: Karlshamns kommun och staten

Förvaltare: Karlshamns kommun

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000 (större delen)

Hitta hit

Du tar av från E22 vid trafikplatsen Karlshamn västra, och kör väg 29 genom rondellen och vidare söderut. Följ skyltningen och sväng höger mot Stärnö. Vid badplatsen Stärnö Sandvik finns en större parkeringsplats.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Stärnö-Boön, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark eller bottnar i vattenområdet
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar, såsom stenmurar och odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • sätta ut fisk, kräftor eller andra vattenlevande djur i vattenfyllda stenbrott, kärr, hällkar eller andra småvatten
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • medföra lös hund annat än vid skyddsjakt
 • framföra fordon eller cykla annat än på anvisade vägar inom reservatet
 • rida
 • tälta
 • ställa upp husvagn eller husbil över natten
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • bedriva utgrävning av numera översvämmade terrestra avlagringar eller på annat sätt skada dessa lämningar
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • nyttja området för tävling, fest eller övning som är störande för naturen eller allmänhetens friluftsliv.

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner