Naturreservat

Hjärtsjömåla, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Hjärtsjömåla är en av Blekinges största barrnaturskogar. Med lite tur kan man få se en skymt av skogsfåglar som tjäder och järpe.

Naturskog med skogsfåglar

Hjärtsjömåla innehåller en för länet ovanligt stor talldominerad barrnaturskog. I områdets södra del finns inslag av bok och i delar av tallskogen finns spridda krattekar som det växer mycket lavar på. Terrängen är delvis grovblockig. Området innehåller även en mosaik av små kärr och tallmossar. Kolrester i marken tyder på att den nuvarande naturskogen kan ha uppkommit efter brand.

Ett flertal rödlistade arter har påträffats, men mängden gamla träd och död ved gör att området sannolikt innehåller fler arter än vad som är känt. Hjärtsjömåla hyser också en för Blekinge ovanligt stark population av tjäder, samt järpe, pärluggla, sparvuggla och spillkråka. I ett av kärren växer rikligt med kallgräs, en art som är ganska ovanlig i Blekinge. Invid vägen i områdets sydöstligaste del finns grunden efter en gammal gård.

Området omfattar även hela Östra Hjärtsjön och halva Västra Hjärtsjön. Sjöarna är näringsfattiga och har klart vatten.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2010

Kommun: Karlshamn

**Karaktär: ** Barrnaturskog, skogsfågel

Areal: 197 hektar varav 177 hektar land och 20 hektar vatten

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Följ väg 631 mellan Hällaryd och Bälganet. Vid Borvidsmåla svänger du vänster in mot byn, och därefter genast åt höger (norrut). Sväng sedan vänster efter cirka 200 meter och följ vägen fram till Östra Hjärtsjön, där det går att parkera. Du kan även svänga väster efter att ha passerat Östra Hjärtsjön, in på Silvervägen, fram till en vändplats.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hjärtsjömåla, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada stenmurar, tjärdalar, husgrunder eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som
 • rimligen behövs för artbestämning
 • prospektera efter mineral
 • medföra lös hund annat än vid jakt
 • rida eller cykla annat än på vägarna i området
 • använda motorbåt
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld annat än på anvisad eldplats, använda spritkök eller engångsgrillar
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs .

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Blekinge

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner