Naturreservat

Almö naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Almö är ett populärt utflyktsmål för att bada, ha picknick eller promenera längs vandringslederna. I reservatets norra del finns vackra ekhagar och lummiga lövskogar. Söderut domineras landskapet av hedar, hällmarker och strandängar.
Ett viktigt syfte med reservatet är att bevara landskapsbilden med det öppna landskapet där människan under århundraden haft djur på sommarbete. Beteshävden har skapat ett öppet landskap, en kulturmiljö som under det senaste seklet minskat i rask takt i hela Sverige.

Blekinges landskapsdjur

Har du tur så kan du under sommaren få höra brummandet av Blekinges landskapsdjur ekoxen. Denna gigant kan bli åtta centimeter lång och är Europas största insekt. För att se och höra ekoxe är den bästa tiden att besöka Almö i slutet av juni och några veckor framåt. Hanarna flyger då ut på jakt efter honor som ofta sitter i ekar med rinnande sav.

Almö har ett rikt fågelliv. Förutom den sällsynta höksångaren kan du skåda rosenfink, törnskata och törnsångare.

Eken gynnar mångfalden

I norra delens hagmarker finns gamla grova ekar med ståtliga kronor. Eken är en av de artrikaste naturmiljöerna vi har i Sverige. En ek kan bli närmare 1 000 år gammal och är hem åt en mängd arter av djur och växter. Man beräknar att 400–500 lavar, svampar och mossor samt 800–900 olika insekter har eken som viktig eller enda hemvist. På den grova, solbelysta barken växer mossor och lavar. Inuti den murkna stammen lever svampar och insekter.

Svamparna bryter ned träet och insekterna nyttjar veden som föda eller boplats. Då bildas mulm, ett brunt trämjöl som ansamlas inne i den murkna stammen. Mulmen innehåller också spillning från fåglar och fladdermöss, som nyttjar ekarnas håligheter. Ett stort antal olika insekter, varav många är sällsynta, lever i mulmen. De ihåliga träden erbjuder boplats för en rad fåglar.

Tillgängligt för alla

I reservatet finns parkeringsplatser, rast- och badplatser, stigar, golfbana och lägerplats. Här finns också stigar, rastplatser och tillgänglighetsanpassade toaletter.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik

Fakta

Skyddsår: 1987

Kommun: Ronneby

Karaktär: Öppna och trädbevuxna betesmarker, skogsmark, strandängar, kust och hav, skärgårdsöar.

Areal: 889 hektar, varav 321 hektar land och 568 hektar vatten

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Anordningar: Utöver det som nämns under Serviceinformation finns golfbana.

Hitta hit

Sväng söderut i ”Hasslörondellen”, på E22:an mellan Karlskrona och Ronneby. Det finns skyltar mot Almö och du är där efter 4 kilometer. Parkeringsplatser finns markerade längs vägen. Uppställningsplats för husbilar och husvagnar finns i Tjuraviken. Närmaste busshållplatser är Golfbanan Almö, Slätthammar, Hajvar Almö och Hasslöbron, alla längs vägen genom reservatet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Almö, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning, till exempel genom nedslagning av förtöjningsringar
 • gräva upp växter
 • skada levande eller döda träd eller buskar
 • otillbörligt störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • uppankra eller förtöja båt längre än två dygn annat än vid tillåtna bryggor
 • ställa upp husvagn eller husbil för övernattning annat än på anvisade platser under högst två dygn. På Almö är uppställning av husvagn eller husbil för natten enbart tillåtet i Tjuraviken.
 • tälta längre än två dygn
 • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner