Natuurgebied

Nya Rumshorvavägen, Naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Du befinner du just nu vid ett av de nordligaste, spontant uppkomna bokbestånden i Sverige. Bokens karaktäristiska silverglänsande stam utgör en härlig kontrast till det grönmättade lövverket. Löven växer platt, horisontellt för att samla maximalt med solljus. Det gör att markvegetationen är relativt begränsad och boklöven som fallit till marken förmultnar långsamt.

Gamla bokar

Trädskiktet i reservatet domineras helt av bok. Ett visst inslag av ek, och inom vissa delar klen björk, förekommer. Bokarna i beståndet skiftar i ålder; från plantor och unga träd till gamla grova träd runt 100-150 år. De allra äldsta bokarna är drygt 200 år. Några grova högstubbar och lågor (liggande döda träd) av bok förekommer, men inslaget av död ved är som helhet relativt måttligt. De stubbar i olika åldrar och nedbrytningsfaser som du kan se runtom i reservatet vittnar om gallringar vid flera tillfällen.

Stor mångfald

Buskskiktet i reservatet är glest eller saknas helt. Där det förekommer består det framförallt av föryngring av bok och björk. Fältskiktet består av en gles ört- och gräsflora. De vanligaste arterna är: lundgröe, lundslok, kruståtel, blåbär och vitsippa. Reservatet hyser också några mer krävande arter som indikerar höga naturvärden, bland annat skinntagging, koralltaggsvamp, lunglav, lönnlav och vårärt.

Reservatet ligger inom Sveaskogs ekopark Hornsö. Detta område är internationellt känt för sin rika förekomst av hotade och sällsynta insekter.

Activiteiten en faciliteiten

 • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Beslutsår: 1996
Areal: 2,4 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Routebeschrijving

I Långemåla, ta av mot Böta Kvarn. Väl där ta av österut mot Barnebo. Efter ca 1,8 km sväng norrut mot Värlebo. Reservatet ligger längs med vägen.

Regelingen

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Rida.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Använda området för tävling eller övningar.

Contact

E-mailadres

Per Markus Jönsson

per-markus.jonsson@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app