Naturreservat

Skuleberget, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Skuleberget utgör en välkänd profil för dig som färdas efter E4 genom Ångermanland. Berget är ett tydligt exempel på den landhöjning som gjort Höga Kusten till världsarv. Skuleberget är ett välkänt sydväxtberg och vid bergsfoten ligger naturum Höga Kusten. Här finns utställningar, upptäckarpark för barn med mera.

- välkänd bergsprofil med naturum

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara en mäktig landskapsbild i det ångermanländska brantkustområdet Höga Kusten, samt att bevara ett område av stort vetenskapligt, särskilt kvartärgeologiskt och växtgeografiskt, värde. Berget utgör ett karaktäristiskt landmärke med stort symbolvärde och dess siluett ska bibehållas.

Berg med ryktbarhet

Skuleberget utgör med sin dramatiska profil ett viktigt märke i det ångermanländska landskapet. För 10 500 år sedan gick havsytan 286 meter upp på berget vilket är den högsta markeringen i landet av havstranden efter att inlandsisen smälte. Bergets högsta topp når cirka nio meter högre och var då den yttersta kobben.

Berget har ett iögonfallande läge vid kanten av den vida Skuleskogen och nära intill E4. Ett tecken på att berget tidigt var välkänt bland befolkningen är att det finns omnämnt på de första kartorna över Skandinavien. Linné passerade år 1732 under sin lappländska resa och beskrev sina upplevelser vid Skuleberget så här: "Vi klöf up för klipporna, kröp, hasade, drog oss fram, vi tog tag i en av buskarna eller småstenarne med en hand, hvilket om han fallerat, som lätteligen ske kunnat, hade varit et actum de vita nostra."

Kungsgrottan

Den runda grottan (Kungsgrottan) på bergets östra sida har under lång tid utgjort bergets främsta attraktion. Den påstås ha varit tillhåll för rövare. Grottan har troligen urholkats av is och vatten när urtidshavets bränningar slog mot bergssidan. Arkeologer har hittat spår som sannolikt visar på tillfälliga boplatser vid 160 meters nivån på berget. Troligen är detta tillfälliga strandbundna jaktstationer som har nyttjas av folk efter att inlandsisen dragit sig tillbaka för drygt 8000 år sedan.

Artrikt sydväxtberg

Skuleberget är ett av vårt lands mest uppmärksammade sydväxtberg. Framför allt östra sidans bergfot och rasbrant, som har ett skyddat läge, har arter av speciellt intresse. Här är de klimatiska förutsättningarna ovanligt bra. Under sommaren råder nästan drivhusvärme närmast klipporna. Vattenförande sprickor, liksom kalk i berggrunden, gynnar växtligheten ytterligare.

Här växer bland en av de nordligaste vilda förekomsterna i Sverige av hassel och lind. Du kan också finna getrams, dvärghäxört, smånunneört, olvon, try, äkta johannesört, lundtrav, harmynta och stor blåklocka. Även tuvbräcka finns kvar sedan den arktiska perioden efter istiden. Andra fjällväxtrelikter är grönbräken och klynnetåg.

Vandra eller klättra upp

Från Naturum Höga Kusten utgår en vandringsled som tar dig till toppen av Skuleberget. Stigen går upp till toppen via grottan. Stigen är brant och får upp flåset även hos den vane vandraren, så det är bra att ha med vattenflaska. Väl uppe väntar den magnifika utsikten och det finns en servering och en rast-/värmestuga.

Efter att ha tagit den branta stigen upp kan det vara skönt att ta den lite längre, men inte lika branta stigen ned. Är du lite mer äventyrlig kan du testa någon av de fyra klätterlederna som finns i Skulebergets 250 meter höga östbrant.

Skulebergets linbana har renoverats och är åter i drift från och med juli 2021. Den är ett smidigt sätt att ta sig till toppen för dig som har svårt att gå upp längs de branta stigarna. På toppen finns tillgänglighetsanpassade gångvägar till toppstugan och de två utsiktsplattformerna.

Naturum med upptäckarpark

Framför Naturum finns Prins Nicolas hertig av Ångermanlands upptäckarpark. Upptäckarparken var Länsstyrelsen Västernorrlands dopgåva till prinsen 2015 och den invigdes 2017. Det är en lekplats med Världsarvet Höga Kusten som tema. Här finns bland annat ett ”ishav” där man kan hoppa mellan konstgjorda isflak och ett Skuleberget i miniatyr som man kan klättra på. Mer om Naturum och dess utställningar och aktiviteter hittar du på Naturums webbplats:

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 1969, 1974 och 2017

Storlek: 224 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Skuleberget ligger norr om Docksta intill E4. Med bil kan du parkera på den stora parkeringen vid Naturum Höga Kusten. Den plogas vintertid. Det går även att åka buss till Skuleberget, hållplatsen heter Naturum Höga kusten E4 och ligger längs E4. För busstider, sök på dintur.se. Vill du ta linbanan upp till toppen åker du till liftstationen väster om berget, då svänger du av vid avtagsvägen strax norr om Docksta.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Samla in eller gräva upp mossor, kärlväxter, svampar eller lavar med undantag för plockning av bär och ej fridlysta marklevande mat- och färgsvampar.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block och vattenmiljöer.
 • Klättra i boträd, närgånget fotografera eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad eller annat lösgående husdjur.
 • Göra upp eld annat än på anvisade platser för eldning.
 • Tälta.
 • Köra motordrivet fordon eller cykel, annat än på väg för motorfordonstrafik. Cykel får även framföras på downhillbanan och i skidbacken (delområde 5), se beslutskarta bilaga 1A.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast, eller torn.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift eller annan markering annat än på anvisad plats.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Kontakt

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen