Naturreservat

Haverö strömmar, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Vid älven Ljungans utlopp ur Kyrksjön ligger Haverö strömmar. Här delar sig älven i tre strömmar. Dessa har höga biologiska skyddsvärden då fritt strömmande vatten idag är en sällsynt naturtyp. Inom reservatet finns stigar och rastplats. Sommartid kan kaféet vara öppet.

- en av Ljungans sista forsar

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara områdets strömvattenlandskap, dess biologiska och kulturhistoriska värden. Området ska också till viss del vara tillgängligt för friluftsliv.

Fiske och sommarkafé

Norrströmmen är strömsträckans huvudfåra med ett rikligt vattenflöde. Denna strömfåra är ofta besökt av fritidsfiskare som fiskar harr och öring. Fisket ingår i Haverö fiskevårdsområde och det krävs fiskekort för att få fiska.

I Sörströmmen, eller Kvarnströmmen som den också kallas, finns ett restaurerat fiskehus från början av 1900-talet. Det tillhörde ursprungligen Haverö prästboställe men fisket drevs senare vidare på arrende fram till mitten av 1940-talet. Intill dammen ligger en kvarn, Strömnäskvarnen, byggd 1854 som även den drevs fram till mitten av 1940. Kvarnen är restaurerad och även den gamla mjölnarbostaden intill. I den gamla mjölnarstugan finns ett kafé under sommaren.

Kvisselbäcken är relativt bred och grund med låg vattenföring. Här är stränderna steniga och kantade med tät videbuskvegetation. Totalt är den skyddade älvsträckan cirka åtta kilometer lång med en fallhöjd på 15 meter.

Öar med kulturspår

Mellan älvarmarna ligger öarna Kvisselön och Haverön. De är via broar och en sentida vägbank förbundna med varandra. Längs stigen finns ett vindskydd om du vill ta en fikarast. På Haverön växer mest tallskog. Här finns ett flertal fångstgropar som vittnar om en forntida jägarkultur. Dessa användes för att fånga ren och älg och är en jaktmetod som användes i Sverige fram till slutet av 1800-talet. Sentida lämningar från flottningsepoken förekommer också här, bland annat i form av bomlänsar.

På Kvisselön växer granskog, grövre björk och storvuxna olvonbuskar. Här kan du även hitta växtarter som liljekonvalj, vitpyrola, bergslok, vitmåra och kråkkköver. De tre strömmarna mynnar efter några hundra meter i sjön Medingen. Där ligger de två öarna Storholmen och Mångsholmen. På Storholmen växer mycket tall och här finns en inhägnad mark med två lador och en äldre timmerstuga från flottningsepoken. Längre österut vid Kölsillre ingår bland annat öarna Killingön och Storön.

Flodkräftor och andra vattendjur

Tidigare var älvsträckan känd för sina flodkräftor som fanns i riklig mängd med norrländska mått. År 2000 inträffade en oförklarlig massdöd av kräftor. Nu försöker man bygga upp kräftbeståndet igen.

En annan skyddsvärd art är flodpärlmusslan. Den finns noterad i Kölsillresträckan av älven. Bottenfaunan är i övrigt artrik med många nattsländor och dagsländor.

Andra djur som finns i reservatet är bäver och mink. Under vintern kan du också få syn på utter som letar mat i strömmarna och fågeln strömstare som övervintrar i området.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 1991 samt tilläggsbeslut 2019

Storlek: 485 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Från Ånge kör du väg 83 till Östavall och tar av på väg 315 mot Rätansbyn. Det är skyltat ner mot reservatet mellan Kölsillre och Haverö. Den norra parkeringen som du når då snöröjs vintertid. Det går även att åka buss hit. Då söker du på hållplatsen Kvisselbäcken som ligger nära där vägen till parkeringen går ner. För busstider sök på dintur.se.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Störa djurlivet.
  • Samla in ryggradslösa djur.
  • Sätta upp tavla, skylt, affisch och liknande anordningar.
  • Anordna friluftsarrangemang som kan skada växt- och djurliv.
  • Göra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens och berörd markägares tillstånd.

Kontakt

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen