Naturreservat

Åstön, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Åstön längst ut på Tynderölandet var tidigare ett skjutfält men är nu ett välbesökt friluftsområde. Här kan du uppleva havsvågornas krafter mot klipporna, se vårblommande växter vid kapellet, spana efter fåglar och göra upp eld på en iordningställd eldplats.

- välbesökt kustområde

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att tillgodose behovet av områden för friluftslivet, att skydda och bevara ett representativt skärgårdsområde samt vårda och bevara värdefulla marina och terrestra naturmiljöer. Syftet är också att utveckla ett för regionen värdefullt friluftsområde och att bevara och utveckla värdefulla kulturmiljöer kopplade till fiske, sjöfart och militär verksamhet.

Reservatet är ett kommunalt naturreservat som förvaltas av Timrå kommun.

Klippor, havsvikar och torrängar

Åstön är ett representativt område för norrlandskusten. Det stora värdet ligger i att det är en ovanligt lång obruten kuststräcka på cirka 15 kilometer. Åstöns östra del domineras av klippstränder, havsvikar, berghällar och mager skogsmark. Cirka 70 hektar av landytan är produktiv skogsmark, tall på högre belägna partier och gran i svackorna.

I havsvikarna och de grunda bottnarna finns det mycket blåstång och kransalger. Det visar på att Åstön har en god vattenkvalitet och är av stort värde för biologisk mångfald och fiskproduktion vid Medelpadskusten.

Gammal skog med många arter

Den gamla skogen har använts på olika sätt av människor, men har fortfarande ett stort värde för växt- och djurlivet. Här finns en del skyddsvärda lavförekomster, bland annat violettgrå tagellav, aspgelélav, småflikig brosklav och ladlav. Enstaka fynd har gjorts av tallticka och kötticka. En del typiska gammelskogsfåglar häckar i området, bland annat tretåig hackspett, spillkråka, gråspett och tjäder.

Många olika naturtyper

Ängsmarker med torrängsflora av ovanlig typ finns vid Skeppshamn och några av de ängsväxter som setts är vårfingerört, nagelört och vårförgätmigej. I reservatet växer också grönskära i våtare strandpartier.

Några mindre myrar av rikkärrtyp bidrar också till områdets värden. På flera ställen finns små gölar som är uppväxtmiljöer för den mindre vattensalamandern. Insekter som noterats är stor lysmask och skogsgräshoppa.

Vid några fågelskär finns typiska havsfåglar som gråtrut, silltrut, tobisgrissla och ejder. Havsörn häckar inte men ses ibland och med lite hjälp då det gäller boplats kan den återkomma som häckfågel. Gråsäl ses ofta i området.

Tidigare militär verksamhet

Området är präglat av både den gamla fiskar- och bondekulturen samt av den militära verksamheten. Här var det militärt skjutfält tidigare och försvaret har varit ägare sedan 1950.

Det finns ett flertal byggnader inom reservatet. Vid Skeppshamn finns ett kapell från 1700-talet som ägs av Skeppshamns kapellag. Det är skyddat som byggnadsminne:

Här finns också ett fiskarmuseum samt några fritidshus som har arrenderats av stiftelsen fiskarmuseet. Vid Åkeröviken finns en före detta officersmäss, ett lotstorn, ett fritidshus, två sjöbodar samt ett antal förrådsbyggnader.

Åstödagen

Efter att militären lade ned sin verksamhet har antalet besökare hit stigit. Båttrafiken har också ökat och Åkeröviken med sin naturliga hamn är en välbesökt plats. Många besökare kommer på Åstödagen som firas vid Skeppshamn den tredje söndagen i juli varje år.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2000, 2016

Storlek: 396 hektar

Kommun: Timrå

Förvaltare: Timrå kommun

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Från E4 tar du av mot Söråker och åker ut mot Tynderö. Efter Bäräng fortsätt över bron ut på själva Åstön och följ sedan vägen tills den tar slut i Skeppshamn. Den mindre parkeringen innan husbilsbommen snöröjs vintertid. Du kan också nå reservatet med båt, en brygga för angöring av fritidsbåtar finns i Åkeröviken.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Gräva upp, samla in eller på annat sätt ta bort kärlväxter, fastsittande alger,mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av marklevande mat- och färgsvampar och bär.
 • Fånga eller samla in insekter och andra djur.
 • Genom grävning, pålning, bultning eller på annat sätt skada mark, bottnar och block.
 • Elda annat än på för ändamålet iordninggjorda platser.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch eller göra inskrift.
 • Medföra okopplad hund eller annat lösgående djur.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på de vägar som på beslutskarta 2 står markerade som bilväg (brun markering) samt på parkeringen vid Skeppshamn med tillhörande vändplan och andra anvisade parkeringsplatser. Förbudet gäller ej båt.
 • Släppa ut avloppsvatten, kylvatten, varmvatten, barlastvatten, tankspolvatten.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan kommunens tillstånd.

Kontakt

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen