Naturreservat

Stora Vilången, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Denna naturskog är en liten pärla i ett brukat skogslandskap. I det här reservatet kan du uppleva gammal skog längs Vilångens stränder och på dess öar.
Här kan man vandra längs Stora Vilångens stränder. På holmar och uddar vid sjön finns riktigt grova, flerhundraåriga tallar. Den äldsta och mest naturskogsliknande skogen finns på Rutön och på små fastmarksholmar i strandkärren. På de två öarna, Storön och Rutön, finns också enstaka mycket gamla torrakor och några av dem har en för trakten imponerande dimension.

Sjön Stora Vilången utgör 85 av reservatets 108 hektar. Det är en näringsfattig klarvattensjö som ligger 126 meter över havet.

Det tidigare Domänreservatet från 1939 blev naturreservat 2004. Reservatets syfte är att bevara och utveckla naturskogskaraktären i delar av reservatet och bibehålla den vackra landskapsbilden vid Stora Vilången.

Inom reservatet har man funnit spår av tre stenåldersboplatser. Flera flintor och flintavslag har hittats i anslutning till bosättningarna.

Djur och växter

De gamla tallarna är i olika nedbrytningsstadier och är därför viktiga för många sällsynta insekter och fåglar.

I området förekommer ovanliga lavar och svampar så som: kort skägglav, gällav, klibbticka, violticka, fnöskticka och björkticka.

Sjön Stora Vilången är av regionalt intresse ur fiskesynpunkt. Provtagning visar att Stora Vilången även har en mycket artrik bottenfauna.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Bildat: 1939 Domänreservat och 2004 Naturreservat

Storlek: cirka 108 hektar varav 35 hektar landyta

Markägare: Bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Sydöstra Värmland, Storfors och Kristinehamns kommun. Från E18 ta av vid Kristinehamns östra avfart och kör mot Bjurtjärn, cirka 6 kilometer fram till sjön och reservatets södra del med liten parkering på vänster sida.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon utom vid terrängtransport av fälld älg förutsatt att spårbildning ej sker.

Kontakt

E-postadress

Maila Länsstyrelsen Värmland

naturvard.varmland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen